Kumpulan paribahasa

1. Abong biwir teu diweungku, abong letah teu tulangan = jelema nu ngomongna sakarep arep,ngomong
teu jeng wiwaha
2. Adep hidep = kumawula (ka salaki)
3. Asa dipupuk birus = ngarasa tibra hate
4. Asa ditonjok congcot = ngarasa atoh dumeh meunang rejeki atawa pikabungaheun anu teu disangka-
sangka
5. Asa kagunturan madu kaurugan menyan bodas = kacida bungahna jeung kacida bagjana
6. Asa katumbu umur = ngarasa atoh ditulungan dina keur kasusahan
7. Asa nyanghulu ka jarian = teu ngenah rasa,lantaran kudu ngadunungan ka jalma nu sahandapeun
pangartina atawa harkat darajatna.
8. A sa peunggas rancatan = leungiteun batur nu nalang dina pagawean
9. Asa rawing ddaun ceuli = mindeng ngadenge omongan nu teu ngenah
10. Atung eneh atung eneh = kitu-kitu keneh bae
11. Awak sabeulah = randa nu hirup imah-imah sorangan


12. Awak sasampayan = jangkung leutik atawa lenjang atawa jangjing, pantes make baju
13. Awewe dulang tinande = awewe mah biasana kumaha kahayang lalaki
14. Aya astana sajeungkal = datangna ajal mah teu gumantung ka umur
15. Aya bagja teu daulat = menang bagja tapi teu jadi kaberkahan atawa henteu tuluh meunang bagja
16. Aya di sihung maung = loba hubungan jeung gegeden, jadi babari meunang pitulung
17. Aya kelong newo-newo = aya nu ngusutkeun(ngarorocet) hiji perkara anu geus beres pisan
18. Aya nu dianjing cai = aya nudiheroan
19. Aya piker kapingburi = aya piker atawa rasa nu timbul pandeuri
20. Bias kabala kabala = bias campur jeung jelema ti rupa rupa golongan atawa bias digawe kasar jeung
lemes
21. Biwir nyiru rombengeun = resep nyaritakeun cece bocek jeung anu saenyana kudu dirusiahkeun
22. Bobo sapanon carang sapakan = teu puguh undak usukna,teu puguh entep seureuhna
23. Bobor karahayuan = katarajang apes, cilaka, atawa meunang kasusah
24. Bobot pangayon timbang taraju = pangadilan, timbangan anu adil
25. Bodo alewoh = bodo tapi daek tatanya
26. Bodo katotoloyo = bodo jeung teu daek tatanya
27. Boga piker rangkepan = henteu bolostrong, henteu ujug ujug percaya kana omongan batur anu amis
28. Bogoh nongecang = bogoh sosoranganan, teu dilayanan, ambon sorangan
29. Bosongot bade amprotan = dipikagimir, pasemon jagoan
30. Bujang jengglengan = jajaka tulen sarta tegep
31. Bujang tarangna = lalaki nu can kawin geus teu bujangan deui
32. Buburuh nyatu diupah beas = diajar bari meunang tunjangan, meunang dua rupa kauntungan
33. Buncir leuit loba duit = taya kakurang
34. Bur beureum bur hideung, hurung nangtung siang leumpang = hirup taya kakurang, salilana ginding
35. Buruk buruk papan jati = burung palung dulur sorangan = sanajan ngewa atawa ngambek ka dulur,
tapi ari menang karerepet mah teu weleh haying nulungan
36. Caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan = rido pisan, taya geuneuk maleukmeuk dina hate
37. Caang padang narawangan = caang piker
38. Cacarakan = kakara diajar, tacan bias bener
39. Cadu mungkuk haram dempak = sumpah yen bener-bener embung ngalampahkeun salahsahiji perkara
40. Caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket = taki-taki ngajaga kaamanan
41. Ceuli lentaheun = sadenge-dengena, sanajan lain dengekeunana
42. Ceplak Pahang = satarabasna teuing, kajeun teuing matak teu ngenah kana hate batur oge
43. Ciduh jeung reyhak = sarua gorengna atawa sarua goring adat
44. Clik putih clak herang = rido, iklas, kaluar tina hate anu bersih
45. Deukeut-deukeut anak taleus = sakitu deukeut teu nyaho yen baraya atawa teu nyaho kajadian
penting padahal deukeut
46. Dibejerbeaskeun = dieceskrun, ditetelakeun, dijentrekeun nepi ka bubuk leutikna
47. Dibeuweung diutahkeun = dipikir dibulak balik
48. Didagoan ku seeng nyengsreng = didagoan ku pangabutuh rumah tangga atawa pangabutuh sapopoe
49. Dihin pinasti anyar pinanggih = sagala rupa nu kaalaman ayeuna, saestuna geus ditangtukeun
ti heula ku pangeran
50. Disuhun dina embun-embunan = ditarimakeun pisan
51. Ditangtang-tengteng dijieun bonteng sapasi = digulang gaper
52. Dogdog pangrewong = milu nyarita minangka estra
53. Dosa salaput hulu = loba pisan dosa
54. Dug hulu pet nyawa = digawe beurat meh taya eureuna
55. Elmu ajug = elmu nu teu dipake ku sorangan, ngan saukur mamatahan batur
56. Elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna = hirup kudu bari nyiar elmu pikeun kasalametan
dunya aherat
57. Euweuh elmu panungtungan = elmu mah moal aya beakna sanajan nepi ka ajal oge
58. Galak sinongnong = mimiti aya sir ka awewe, tapi teu wani adu hareupan
59. Galak timburu = babari timburuan
60. Galegeh gado = sareseh, serewel, someah, akuan
61. Gede-gede ngadage = gede awak tapi euweuh kawani
62. Gede gunung panaggeuhan = boga baraya atawa sobat luhur pangkat, gede dunya anu dipake andelan
63. Gede hulu = adigung
64. Gemah ripah low jinawi = gegek cacah jiwana sarta raharja
65. Gentel keak = meh tara lesot (budak ti indungna)
66. Genteng-genteng ulah potong = sanajan hasilna teu sabaraha keun bae tinimbang luput
67. Gereges gedebug = ngalampahkeun pagawean teu di piker panjang heula
68. Getas harupateun = babari ambek
69. Geus aya dina pesak = kakeupeul, geus kanyahoan rusiahna
70. Geus aya kembang-kembangna = geus aya anu nimbulkeun harepan kana hasil nu dimaksud
71. Geus bijil bulu mayang = geus baleg
72. Geus cueut ka hareup = geus kolot, geus liwat tengah tuwuh
73. Geus karasa pait peuheurna = geus kaalaman sagala rupa nu ngenaheun atawa nu matak susah
74. Geus turun amis cau = geus mangkat beger ( awewe)
75. Gindi piker belang bayah = goring hate
76. Ginding bangbara = resep ginding jeung royal ngarah katingal ku batur
77. Ginding kakampis = ginding tapi teu boga duit
78. Goring peujit = goring hate
79. Goring sisit = goring milik
80. Gugon tuhon = kukuh, satuhu
81. Gulak giluk kari tuur, herang-herang kari mata,teuas teuas kari bincurang = asal beunghar jadi
miskin,teu boga naon-naon
82. Gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi = taya wates wangena
83. Gurat batu = kukuh, teguh tangtungan
84. Gurat cai = teu puguh jangjina, sok robah tangtungan
85. Hade gogog hade tagog = hade basa , budi parangi, jeung sikep ; nyaho tata titi
 ISTILAH PATUKANGAN


Patukangan teh nyaeta anu boga pagawean atawa anu purah migawe hiji pagawean .
Istilah dina bahasa sunda diantarana :
Anjun : tukang nyieun parabot tina taneuh
Amil,lebe : Tukang nuruskeun nu aya patalina jeung Agama di desa
Badaya : Awewe tukang ngigel di karaton atawa di kabupaten
Bujangga : tukang nyieun/ nulis carita
Barangmaen : Tukang jajaluk
Bengkong : Tukang nyunatan
Candoli : tukang ngajaga pabeasan di nu kariaan (biasana awewe)
Dalang : Tukang ngalakonkeun carita wayang
Gending : tukang nyieun parabot tina kuningan
Indung beurang : paraji nu sok ngurus ngajuru jeung ngurus orok
Kabayan : tukang dititah ka dittu da dieu
Kajineman : 1) mandor sakitan, 2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
Kamasan : tukang nyieun parabot tina emas atawa perak
Kabojengkeng : tukang ngagusur padati
Kulaer : kusir anu tumpakna dina kuda kareta pangagung
Kuncen : tukang ngurus kuburan
Legig : tukang ngasruk dina pamoroan
Lopor : Tukang ngagondeng jeung ngereunkeun kuda
Malim : tukang nalukkeun sasatoan
Masinis : Tukang ngajalankeun lokomotip
Maranggi : tukang nyieun landean jeung sarangka keris
Merebot : tukang nakol bedug
Nayaga : Tukang nabeuh gamelan
Nyarawedi : tukang ngagosok permata
O’ah : Jago Tukang ngagugulukeun teu ecreug
Pakacar : bujang, juru laden
Palatuk : iber anu tumpak kuda saheulaeun pangagung
Paledang : tukang nyieun parabot tina tembaga
Palika : tukang teuleum (ngala lauk)
Pamatang : tukang moro (nu sok ngagunakeun tumbak)
Pamayang : tukang ngala lauk di laut
Panday : tukang nyieun parabot tina beusi
Paneresan : tukang nyadap
Paninggaran : tukang moro
Panyumpit : Tukang nyumpit
Sarati : tukang ngusir gajah


 ISTILAH PANCAKAKI
Pancakaki the nyaeta perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya kene<h
a. Rundayan atawa Turunan
• Anak, turunan kahiji
• Incu, turunan kadua, anakna anak
• Buyut, anak incu
• Bao, anakna buyut
• Janggawareng atawa canggahwareng, anakna bao
• Kaitsiwur, anak janggawareng
b. Ka luhur
• Bapa, lalaki nu boga anak, salaki indung
• Indung, awewe nu boga anak, pamajikan bapa
• Aki, bapana indung atawa bapa
• Nini, indungna indung atawa bapa
• Buyut, indung/bapa aki atawa nini
• Bao, indung/bapana buyut
• Janggawareng, indung/bapana bao
• Kaitsiwur, indung/bapana janggawareng
c. Ka gigir
• Adi, dulur sahandapeun
• Lanceuk, dulur saluhureun
• Emang/paman, adina bapa atawa indung (lalaki)
• Bibi, awewe adina bapa atawa indung
• Ua, lanceuk bapa atawa indung
• Alo, anak lanceuk
• Toa, anak adi
• Kapiadi, anakna emang/bibi
• Kapilanceuk, anakna ua
• Incu tigigir, incuna adi
• Aki tigigir, lalaki, adina atawa lanceukna aki/nini
• Nini tigigir, awewe, adina atawa lanceukna aki/nini
• Ua tigigir, anakna lanceuk aki/nini
• Emang tigigir, anakna adi aki/nini (lalaki)
• Bibi tigigir, awewe, anakna adi aki/nini
d. Istilah Sejena
• Adi beuteung, adina pamajikan/salaki
• Dulur sabrrayna, dulur misan, anak paman,bibi atawa ua
• Dulur teges, dulur enya, saindung sabapa
• Indung tere, pamajikan bapa lain nu ngalahirkeun urang
• Bapa tere, salaki indung, lain nu ngalantarkeun urang lahir
• Anak tere, anak sampakan ti salaki atawa pamajikan
• Dulur pateterean, anak indung tere atawa anak bapa tere
• Cikal, anak panggedena
• Pangais bungsu, lanceukna bungsu
• Bungsu, anak pangleutikna
• Baraya laer, baraya nu nurutkeun pancakaki geus jauh perenahna
• Teu hir teu walahir, teu baraya saeutik eutik acan
• Bau-bau sinduk, baraya keneh, sanajan geus laer
• Dulur pet ku hinis, dulur teges
• Baraya, sakur nu aya pancakakina
• Karuhun, luluhur, jalma-jalma anu kungsi aya lila heulaeun urang, nu ngarundaykeun urang.


 TATARUCINGAN SUNDA
1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.
2. Hayam naon anu sukuna sarebu?
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur?
6. Bangku naon anu bisa didahar?
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut!
8. Batu naon anu teu aya di cai?
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaleor?
10. Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat?
11. Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet.
12. Hayam naon anu sukuna hiji?
13. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik.
14. Gajah tumpak beca, gede naonna?
15. Baso dibalikkeun jadi naon?
16. Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan.
17. Nini-nini bongkok kumaha sarena?
18. Piring naon anu bisa dipake nempo bulan?
19. Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku?
20. Naon sababna ban mobil tina karet?
21. Sapi naon anu bau?
22. Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia?
23. Naon bedana sarimie jeung nini-nini?
24. Pribumi di luar ari semah di jero.
25. Dicabak beye, ditakol ngabelentrang.
26. Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun.
27. Di luar hujan angina, di WC hujan naon?
28. Hayamna bodas, naonna anu hideung?
29. Buah naon anu dipikaresep ku lalaki?
30. Jam naon anu bisa nembang?
31. Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna?
32. Pare naon anu teu ngeunah?
33. Jalma meuli kasur keur naon?
34. Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah?
35. Kapas 2 kg, batu 1 kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana?
36. Ku naon tukang baso nakolan mangkok?
37. Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh.
38. Budak dugul asup kana embel.
39. Petina hiji, mayitna loba.
40. Kaca naon anu nyeri?
41. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap?
42. Kaca naon anu seungit?
43. Kaca naon anu pangbeuratna?
44. Hayam naon anu keur jengke?
45. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo?
46. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui?
47. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna.
48. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul?
49. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang?
50. Kaca naon anu sok disada?
ie jawaban tatarucingan sunda na mank
1. Toge
2. Hayam keur pawey
3. Korong
4. Sabab banna buleud
5. Sato nu nukangan tembok
6. Bangkuang
7. Rujak
8. Batu garing
9. Oray nu ngalegleg linggis
10. Aki-aki make iteuk jeung kacamata
11. Cau
12. Hayam nu keur jengke
13. Kareta api
14. Gede bohongna
15. Bahe
16. Sireum make helm
17. Peureum
18. Piring bolong
19. Manuk anu katincak
20. Mun tina coklat pasti digembrong sireum
21. Sapiteng
22. Piringatan 17 Agustus
23. Manuk anu katincak
24. Tukang beca jeung panumpang
25. Tai kotok napel dina tihang listrik
26. Kacamata
27. Hujan-heujeun
28. Kalangkangna
29. Buahenol
30. Jamrud
31. Tinggal turunna
32. Parea-rea omong
33. Keur beunta
34. Kutu
35. Nyeri sukuna
36. Ku sendok
37. Keretas
38. Cilok
39. Korek api
40. Kacabok
41. Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur ngapung
42. Kacapiring
43. Kacalikan gajah
44. Hayam nu keur sondah
45. Bisa, lamun kiloanana ruksak
46. Kari 9 da nu kempes teh ditiup deui.
47. Gitar
48.Balas cape mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban hareup
49. Sabab teu make kaca spion
50. Kacapi

CHINA VS SUNDA

A Lung Keun ( dibalangkeun )
Am ( dahar )
An Jing ( gogog )
Ba Chang ( leupeut eusi daging )
Babah ( bapa )
Ba Tok ( bagian anu paling teuas dina kalapa )
Bo Tak ( teu gagaduhan rambut )
Bo Lo Ho ( bodo )
Ba Le Dog ( ah ieu mah basa inggris meureun?)
Cha Bok ( gaplox )
Cha Lang Ngap ( tong dibuka bau….? )
Cha Pe Tank ( budak leutik karak bisa ngomong )
Cha Ran Cang Ti Hang ( wanci sore )
Cha Meuh ( biwir gemesin )
Chai Baw ( anu aya di solokan )
Chak Chak ( dulurna toke )
Chan A Ya ( inden , antry )
Chan Man Die ( bau dahdir )
Chang Ka Leng ( caruluk )
Chang Kang Chaw ( parab embe )
Chang Ke Nyer ( loba teuing gawe peuting )
Chang Kok Khan ( bibit mangga)
Chang Ku Du ( buah bau pisan )
Chang Ku Ri Leung ( manuk )
Chap Cay ( kadaharan tina sayur-sayuran )
Chap Ja He ( koret, medit )
Chi Bha Du Yut ( pabrik sapatu )
Chi Ham Phelas ( tempat jin meuli calana )
Chi Ka Dut ( kuburan cina )
Chi Ki Zing ( ngaran desa / kota di majalengka)
Chi Leu Peung ( belegug )
Chi Leuh ( tai panon, belek )
Chi Leun Cang ( cair kotor, disisi jalan ari tos hujan ageung )
Chi Lok ( kadaharan budak : aci dicolok )
Chi Reng ( kadaharan budak : aci digoreng )
Chi U ( leupeut tina aci jeung cau )
Ching Chang Chang ( embe kabur )
Ching Chang Ke Ling ( lagu )
Ching Chung ( guru nanya )
Cho Bian ( mangga raosan )
Cho Kor Baw ( canteungan )
Cho Le Nak ( katuangan, peuyeum dibubuy sareng gula kinca )
Chu Ra Ling ( sipat licik )
Chu Ru Luk ( buah kawung )
Tho Lo Heor ( Ngareuleuss )
Enci ( ibu, indung )
Encim ( parawan cina )
Heu Ay ( tunduh )
Hok Cay ( molohok bari ngacay )
Hu I ( akar nu bisa di dahar )
O Lo Le Ho ( leutik keneh geus kawin; keur gering salesma )
Ong Kek ( utah ) On To Hod ( pikakeuheuleun )
On Tha ( binatang di Arab )
Kyu Kyu ( judi ) Lha Hang ( cai aren )
Liang Cheuli Baw ( panyakit THT )
Le Nang ( leuwih naker tibatan bo tak )
Ma Ling Ping ( ngaran desa / kota )
Ma Ung ( dulurna ucing )
Nga Cay ( ngelay: banjir tina baham )
Nyi Chian Pochi ( pagewean babu )
Pa Hang ( rasana aneh )
Pe Chak ( panonna peureum sabelah )
Pek Tay ( … teuing naon ieu mah, can ka alaman ku sayah )
Peu Chang ( leupeut eusi kacang; sato nu sukuna opat )
Pha Ming Pin ( dunungan )
Ping Ping ( luhureun tuur, handapeun eta tea… )
Siang Siang Maling Seng ( euweuh gawe,beurang?maling)
Sing Sing Keun ( arek gelut / wcw )
Taw Cho ( oleh-oleh ti cianjur )
Tham Pi Ling ( gaplock )
Tham Po Long ( wadah reuhak )
Tho Lom Bong ( wadah oge )
To Ong ( ningali tina liang leutik )
Toke Chang ( lagu oge )
Tong Li La ( enggalkeun )
Tong To Lang ( nangka – kawinan bapak – teu beja?- poe salasa… )
Tu Ang ( ngalebok )
Tung Tung Seng ( seukeut pisan )
U Ching ( dulurna maung )
Yap La Hun ( budak ceurik )
Go Cex An (Nyekelan si A’an)
Li Cin Lo (so so rodotan)
Ti Ang Gie Lox (rada aya’an iye mah)
Ti Ang cay (Ngajual cai)
Om Phong (waosna tos caroplok)
Li Ang Thai (paragi ee)Li Ang Hong (Gorong-gorong)
Bu Lu An (pinuh ku bulu)
Can Ha Yang (teu nararafsu, teu aya selera)
Thai Khothok (bau, jiga sambel tapi teu lada “naha apal teu lada?”, awas ulah dimamam)
Ka thin chak (terinjak),
Lauk khan cra (Ikan Mas),
Bu Luk Khan (basi),
Baw wu ha peuk (aroma tidak sedap),
Sang Ki Lang (walaupun),
Cingng cuang cang cang (diikat tali),
Tha Li Kwuthang (paragi ngabungkus buah pepaya),
Khang Khung (Sejenis sayuran),
Khu Chu Bung (sejenis kembang/tumbuhan nu sok dipake mabok ku babaturan akang heuehuehueu)….
Menhuwa (mencret wae)
Tampho long (kaleng/batok paragi wadah ciduh)
Kan Ching (hiasan/pamageuh baju)
Thai Phi San (Waduk siah!)
Cha Ching Kha Lung (obat kasakit Tipes)
A Lung Bho Yong (dioper kaditu kadieu)
Chu Lang Chi Leung (arek maok hayam….)
Su Wing (biwirna nyengir wae),
Jeng Kho Leun (nyeri kahampangan) = Jeung jweu riheun
Kop Lhok (Kehed!)
Hun Kuwe (Kueh lapis)
Tambahan referensi ti Kang Oni Thea :
Cha pei tang (pinter ngomong)
Tai kho thock (Ee ayam)
Chang geh gar (ayam hutan)/Cangegang hese dahar!
Nyien tu lak (Buat kunci pintu)
Ling lung (Nyasar/gak tahu jalan)
ping ping ko neng=biasanya buat paha cewe
Cheng ce leng an (tabungan)
Lung lay ( Lemas)
Chung cu rungan/Thung ghir (Tulang ekor)
Tha khok khak (Sejenis leunca)
Chang cut (CD aww)
Lie sung (Buat nutu)
Nyeng sol (gak lurus)
Cing caw (dicampur es serut + gula kalapa raos) jiga na mah.

ISTILAH ANAK SATO
1. Ngaran anak-anak sato
• Aom, anak lancah
• Aum, anak maung
• Badal, anak kancra
• Bangkanang, anak banteng
• Boyong, anak boncel
• Begog, anak monyet
• Begu/bebenjit, anak bagong
• Belo, anak kuda
• Bilatung, anak ucing
• Bocokok, anak buaya
• Boncel/kocolan, anak deleg/gabus
• Bonceret, anak keuyeup
• Ceme, anak embe/domba
• Buruy, anak bangkong
• Cingok, anak bogo
• Ciak/pitik, anak hayam
• Eneng, anak munding
• Hileud, anak kupu-kupu
• Kebul/burayak, anak lauk
• Kirik/kicik, anak anjing
• Kini-kini, anak papatong
• Kuar, anak kutu
• Kuuk, anak bangbung
• Leungli, anak lubang
• Menel, anak gajah
• Nanahaon, anak lele
• Nener, anak bandeng
• Pedet, anak sapi
• Piyik, anak japati
• Kuntit, anak belut
• Utek-utek, anak reungit
2. Sato-sato nu ngarugikeun
• Bajing, ngarusak tangkal kalapa
• Walangsangit, ngarusak tangkal pare
• Reungit, nyebarkeung kasakit malaria jsb
• Beurit, nyebarkeun kasakit pes
• Laleur, nyebarkeun kasakit nyeri beuteung
• Cucunguk, nyebarkeun kasakit nyeri beuteung
• Careuh, maling hayam jeung buah kopi
• Cocodot, ngahakan bungbuahan
• Kalong, ngahakan bungbuahan
• Bagong, ngarusak tutuwuhan
• Cacing pita, ngarusak usus
• Piit, ngarusak pare
• Sero, ngahakan lauk dibalong
• Bangbuung ranggaek, ngarusak tangkal kalapa
• Keong emas, ngarusak pare
• Wereng, ngarusak pare

 KAMUS BASA SUNDA
Aa = panggilan buat kakak, atau biasa juga digunakan pada anak-anak/pada lelaki yang lebih tua usianya/ dipakai juga sebagai panggilan perempuan pada lelaki sebaya/ panggilan sayang
Abah = ayah/ panggilan untuk orang yang pantas disebut ayah
Abdi = saya (bahasa halus dari kuring)
Abéh/ ambéh = supaya, agar
Aber, aber-aberan/ ngaber = bepergian atau bermain-main ke tempat yang jauh
Abir, peso abir = pisau tipis untuk mengiris bawang dsb. Pisau dapur
Ablag/ ngablag = terbuka lebar (pintu dsb.) ublug-ablag = luas
Abong, abong-abong = mentang-mentang. Missal: abong-abong geus beunghar, papanggih ge teu daek nanya (mentang-mentang sudah kaya, bertemu pun tak mau menyapa)
Abot = berat (bahasa halus dari beurat).
Abreg/ ambreg, ngambreg = datang bersamaan waktunya. Ambreg-ambregan = berdatangan dengan jumlah yang banyak
Abret, ngabret, abret-abretan = lari sambil melompat-lompat seperti lari kuda/ anak-anak yang bersuka ria
Abring, ngabring = serombongan orang yang berjalan bersama-sama. Abring-abringan = berjalan bersama-sama ke sana ke mari, tanpa tujuan yang pasti.
Abrug, abrug-abrugan = tidak mau diam meronta-ronta
Abrul, ngabrul = keluar/ pergi bersama-sama. Abrul-abrulan = berjalan bersama-sama tak tentu arah dan tujuan
Abur, diabur = dibiarkan mencari makanan sendiri (binatang ternak). Abur-aburan = pergi jauh sambil berpindah-pindah, buron
Abus = masuk, misalnya ke dalam rumah
Acay = iler. Ngacay = ngiler
Acak, ngacak = mengerjakan sesuatu tidak menuruti aturan, akibatnya kacau. Acak-acakan = kacau balau, acak-acakan
Acan = belum (dalam arti menunjukkan keadaan belum terjadi); kuring acan mandi ti kamari= saya belum mandi dari kemarin. Acan (sebagai kata penegas): kuring mah teu wawuh-wawuh acan ka manehna teh= saya sih kenal pun tidak sama dia.
Aced, ngaced = asal lemas menjadi keras. Ucad-aced = berjalan seperti orang yang memakai kain ketat
Acer, ngacer = memancar seperti air kencing
Aceuk = panggilan untuk kakak wanita atau wanita yang lebih tua usianya, perubahan dari kata lanceuk
Acir, ngacir = mengacung (ekor, telunjuk/ benda, barang kecil). Berarti juga: Lari terbirit-birit karena ketakutan
Aclék, ngaclék = tertinggal, ketinggalan (di belakang)
Acleng, ngacleng = terpelanting. Atau: meloncat (binatang kecil, mis: belalang)
Aclog, ngaclog = meloncat seperti kodok
Aco, ngaco = berkata-kata tidak karuan, mengigau. Atau: tidak benar jalannya (jam tangan, dsb)
Acos, ucas-acos = tidak masuk-masuk ujung sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam lubang, misalnya: memasukkan ujung benang ke lubang jarum
Acuk = baju (perubahan dari raksukan, bahasa halus untuk baju)
Acreug, acreug-acreugan = meloncat-loncat tapi tak terlalu tinggi, seperti anak-anak yang kegirangan
Adab = hormat, sopan
Aday = air liur yang meleleh dari bibir
Adeg = rupa, postur tubuh. Atau: sikap ketika akan mulai menari. Adegan = bangunan, rakaat sembahyang, bagian dari babak dalam drama, film, dsb. Ngadeg = berdiri (bahasa halus dari nangtung). Pamadegan = pendirian.
Adek = menempel, rapat
Adep, madep = menghadap
Adi = adik. Atau: panggilan untuk orang yang usianya lebih muda
Adigung = takabur, mempunyai perasaan lebih tinggi, dsb. dari yang lain. Adigung adiguna = takabur sekali, sangat sombong
Adol, atah adol = kurang ajar
Adon, ngadon = melakukan sesuatu di tempat orang lain
Ador, ngador/ udar-ador = bepergian ke tempat jauh tanpa tujuan yang pasti
Adu, ngadu = maén (Ngadu kaléci: main kelereng. Ngadu langlayangan: main layang-layang); atau: menyabung, ngadu hayam, menyabung ayam. Adu hareupan = bertemu muka. Adu manis = dipadukan supaya harmonis atau serasi Adu regeng = mengerahkan seluruh tenaga, sekuat tenaga. Adu rényom = bertengkar, berselisih. Mengadu = mengadu. Aduan = orang yang suka mengadukan perbuatan orang lain, orang yang suka bertengkar. Ngadu-ngadu raja wisuna = mengadu domba. Ngadu-ngadu = mengusahakan agar berjodoh
Adug, adug-adugan = meronta-ronta
Adug lajer/ adug songkol = meronta-ronta sekuat tenaga karena merasa sakit
Aduy = hampir hancur, sangat lembek, misalnya buah yang terlalu matang
Aeb = aib, hina noda
Aeh = kata antar sandirasa, kalau lupa, kaget, atau merasa heran. Ngaeh= merengek-rengek terus sebelum diberi/ dilaksanakan permintaannya. Diuah-aeh = diterima dengan ramah
Aeuk, aeuk-aeukan = menangis, dengan suara keras dan lama, seperti dilagukan
Agag, agag-agagan = ragu-ragu melakukannya.
Ageh, agehan = sisihkan sebagian untuk orang lain. Diageh-ageh = disisihkan untuk yang datang belakangan. Ngagehan = menyisihkan untuk orang lain
Agem = dikatakan pada suara yang besar; berwibawa. Ngagem = menganut. Ageman = yang dianut. Piagem = piagam
Ager = agar-agar (semacam rumput laut). Ager-ageran = tertawa riuh-rendah. Diager-ager = ditertawakan orang banyak.
Ageung = besar (bahasa halus dari kata gede)
Agul = suka membangga-banggakan kepandaian, kekayaan atau kedudukn
Agung = besar, mulya, luhur. Pangagung = petinggi, pejabat tinggi, orang yang berpangkat tinggi. Kumagungan = selalu ingin dihormat-hormat
Agreng = besar dan bagus serta teratur ( rumah, dsb.)
Aheng = aneh, ajaib, mengherankan
Aing = saya, bahasa kasar sekali dari kuring. Ieu aing = takabur, sombong, angkuh. Aing-aingan = berjalan sendiri-sendiri, lu-lu, gue-gue
Ais, ngais = menggendong dari samping; mengambin. Pangais = ambin. Ais pangampih = famili yang membantu-bantu di rumah tangga. Pangais bungsu = kakaknya si bungsu.
Ajag = ajak, anjing hutan. Ngajag = bepergian kesana kemari, seperti ajak.
Ajak, ngajak = mengajak. Ajak jawa = mengajak hanya di bibir saja, tidak sungguh-sungguh
Ajam, ngajam = bermaksud, berniat.
Ajang = untuk, bagi, buat. Diajangkeun = disediakan. Misal: eta duit teh diajangkeun keur nyieun imah (uang itu disediakan untuk membuat rumah).
Ajar, ngajar = mengajar. Ajaran = 1. coba. 2. masih belajar, masih dilatih. Ngajaran = mencoba. Malajar = melatih binatang (kuda, dsb.).
Ajén = nilai, harga. Ngajenan = menghargai, menghormati. Misal: urang teh kudu ngajenan ka guru (kita harus menghormati guru). Pangajen = penilaian, penilai (juri).
Ajengan = panggilan untuk kiyai atau ulama yang tinggi ilmunya, biasanya mempunyai pesantren sendiri.
Ajeg = 1. tegap; 2. tidak roboh; 3. tetap pendiriannya.
Ajir = sepotong kayu dsb. yang ditancapkan di tanah untuk tanda, merambatkan tanaman, dsb.
Ajlé, Ajlé-ajléan = melompat-lompat dengan sebelah kaki.
Ajleng, ngajleng = loncat, meloncat.
Ajol, ngajol = melompat atau meloncat secara tiba-tiba.
Ajrag, ajrag-ajragan = melonjak-lonjak karena kegirangan.
B
Baal = 1. tidak merasa sakit karena sangat dingin/ setelah disuntik kebal, misalnya sebelum dicabut gigi. 2. arti kiasan dipergunakan untuk rasa hati, misalnya baru terkena musibah: heunteu sedih sotèh baal kènèh baè meureun (tak bersedih itu barangkali masih kebal).
Baan = bawa
Babacakan = makan-makan
Babad = 1. dongeng yang mengandung sejarah, umpamanya: Babad Galuh, Babad Cikundul. 2. sesama, sebanding. 3 membabat rumput/ tanaman. Babad pacing = membabat musuh dengan pedang/ golok
Babadong = perlengkapan wayang yang berfungsi sebagai sayap, umpamanya dipakai oleh Gatotkaca.
Babahak/ kukubahak = ujung busur kiri-kanan tempat mengaitkan/ mengikatkan talinya
Babak = 1. babak, ronde. 2. lècèt-lècèt
Babakan = kampung baru. Ngababakan = membuat kampung baru/ membuka daerah baru
Babakaur = kalajengking
Babaladon = petak kecil (sawah) di pinggir petak-petak besar.
Babalèn = pergi untuk berdagang
Babancik = tangga rumah
Babancong = bangunan kecil agak tinggi di pinggir alun-alun, yang berfungsi sebagai panggung kehormatan (jaman dahulu)
Babang = tak mau datang lagi karena sudah disakiti, dipermalukan, atau merasa punya kesalahan
Babantar = bagian sungai yang rata serta dangkal
Babar = 1. melahirkan, bahasa halus dari ngajuru. 2. banyak, merekah, mengembang. 3. meninggal dunia pada saat itu juga
Babaran = 1. uraian. 2. beberan. 3. bagian jala ikan paling bawah.
Babari = mudah, tidak sukar, gampang. Babarian = cèngèng.
Babatok = kepala, bahasa kasar sekali dari sirah.
Babaung = 1. salak anjing/ serigala yang melengking dan membuat bulu kuduk berdiri. 2. menangis, bahasa kasar sekali dari ceurik.
Babay, kababayan = buang air besar mencret-mencret tak tertahankan bukan pada tempatnya, misalkan di celana.
Babèt = banting, lempar. Ngababètkeun = membantingkan sesuatu. Lanjang babèt = kata ejekan untuk gadis yang sepantasnya sudah berkeluarga, tapi belum juga menikah.
Babit = 1. bubat-babit = gerak ke kiri dan kanan. 2. mubat-mabit = memukul atau membacok ke kiri dank e kanan.
Bablas = 1. sampai usai, sampai selesai. 2. terang jelas.
Babon = 1. bibit. 2. ikatan padi yang disediakan untuk upah menuai padi. 3. sumber dasar. Hayam babon = ayam betina yang sudah bertelur. Carita babon = cerita yang menjadi sumber dasar cerita lainnya, misalkan Ramayanan dan Mahabharata dalam cerita pewayangan. Wèt babon = undang-undang dasar.
Babu = pengasuh, pembantu rumah tangga (wanita)
Babuk = pukul. Ngababuk = memukul dengan barang yang panjang, seperti ikat pinggang.
Baca, maca = 1. membaca. 2. mengucapkan sesuatu yang sudah hafal di luar kepala: maca doa (membaca doa). Babacaan = membaca macam-macam doa dan ayat suci al-Qur’an yang sudah hafal di luar kepala.
Bacacar = berjauhan letaknya serta tidak teratur.
Bacèo = 1. berkata tak henti-henti, namun tidak jelas ujung pangkalnya, biasanya anak-anak yang belajar bicara. 2. berbicara seperti orang yang sedang berbicara tak henti-henti, misalnya burung bèo, cucakrawa, dsb.
Bacin, bau bacin = bau bangkai
Bacokak, ngabacokak = berkata jorok
Bacot = mulut, bahasa kasar sekali dari sungut. Ngabacot = berkata, berbicara, bahasa kasar sekali dari ngomong.
Bacreuk = berbagai makanan di pesta uang hanya berfungsi sebagai hiasan. Ngabacreuk = banyak, bertimbun.
Bada = setelah, selepas. Bada magrib (selepas magrib)
Badag = 1. besar. 2. tidak halus, besar-besar. Raga badag = jasad, tubuh, jasmani.
Badami = berunding, berembuk, musyawarah.
C
Caah = banjir. Caah dèngdèng = banjir banding. Cacaahan = banjir terus-menerus
Caang = 1. terang. 2. bersih dari pepohonan yang tadinya menghalangi sinar matahari. Caang pikir = arti kiasan: pandai, berotak èncèr
Cabak = 1. sentuh, pegang. 2. kerja, tingkah, kelakuan. Nyabak = menyentuh. Samar cabak = salah tingkah. Pacabakan = pekerjaan, mata pencaharian
Cabar = hilang dayanya, tidak manjur lagi (guna-guna, dsb.)
Cabok, nyabok = menempeleng, manabok
Cabol = pendek, katai (orang)
Cabut, nyabut = mencabut
Cacad = cacat. Nyacad = menghina, mencela
Cacadan = kayu lurus penarik bajak
Cacah = 1. rakyat kebanyakan, rakyat biasa. 2. hitungan. Cacah jiwa = hitungan banyaknya rakyat, sensus penduduk
Cacak, cacakan = walaupun
Cacampah, nyacampah = merendahkan kepandaian atau derajat orang lain.
Cacap = 1. habis, misal: nyacapkeun kapanasaran, menghabiskan rasa penasaran. 2. jujur. 3. sangat, amat.
Cacar = penyakit cacar. Nyacar = menyiangi.
Cacarakan = abjad Sunda: ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, ja, ya, nya, ma, ba, ta, nga. Cacarakan kènèh = baru belajar, belum benar-benar bisa.
Cacarèkan = nadar, kaul
Cadèl = pelat; kurang sempurna mengucapkan huruf R (er)
Cadok = dagu yang menyodor ke depan
Cadu = 1. tabu, pantang. 2. tidak akan, tidak pernah, misal: cadu mundur: pantang mundur, tidak akan mundur; cadu mandi: tidak pernah mandi.
Cag = kata antar untuk menyimpan atau menunda garapan
Cagak = cabang dua
Cagap, nyagap = menyentuh, meraba
Cager, dicageranan = dibatasi, tidak boleh mengambil makanan sesuka hati.
Cageur, sehat, sembuh.
Cahara, kehormatan.
Caheum, 1. tulang rahang bawah; 2. mulut, bahasa kasar sekali dari sungut.
Cai, air.
Cai caracak, atau cikaracak, air yang menetes dari mata air.
Cai leuncang atau cileuncang, air hujan yang tertahan di atas tanah.
Cai nyusu atau cinyusu, mata air.
Cai atah atau ciatah, air mentah.
Cai asak atau ciasak, air matang, air masak.
Cai herang atau ciherang, air bening.
Cai peureu atau cipeureu, air tanah yang mengandung zat seperti karat.
Cai mulang atau cai malik, sebagian air sungai yang berbalik ke hulu karena tertahan sesuatu.
Cai gurat, ungkapan; plin-plan, suka mengingkari janji.
Lemah cai, tanah air.
Cakah-cikih, bekerja sibuk sambil hilir mudik ke sana ke mari; atau pura-pura sibuk agar mendapat pujian.
Cakakak, kata antar untuk tertawa terbahak-bahak.
Cakar, 1. nyakar, mencakar; 2. tapak atau bekas kaki ayam, dsb.
Cakcak, cecak.
Cakcak bodas, 1. cecak putih; 2. arti kiasan: amta-mata musuh; orang yang suka menceritakan perkataan atau perbuatan kita pada pihak lain.
Cakclak, nyakcalak, ngeclak, menetes; menitik.
Cakep, cakap.
Caket, dekat; bahasa halus dari deukeut.
Cakeutreuk, hitam dan agak kotor.
Hideung cakeutreuk, hitam menjijikan.
Cakueum, agak gelap dan membuat tidak kerasan; menyeramkan (penerangan).
Cakung, katak pohon.
Calacah, abu rokok.
Cala-culu, 1. bicara tidak karuan seperti anak kecil; 2. kurang ajar, tidak tahu adapt.
Caladi, burung pelatuk.
Calakan, cerdas, pintar.
Calakatak, kata antar untuk tertawa nikmat.
Calana, celana.
Calangap, membuka mulut seperti mau menyuap makanan.
Calawak, menganga, membuka mulut lebar-lebar.
Caletot, kacaletot, tidak sengaja menceritakan rahasia atau perkataan yang tidak pantas diucapkan.
Caletre, agak kotor, tidak terlalu bersih.
Caleuhak, cacaleuhakan, makan dengan senang dengantidak menghiraukan sopan santun.
Caleuy, lesu, seperti tidak bergairah.
Calik, duduk; bahasa halus dari diuk.
Calikong, nyalikong, korupsi; menggunakan uang atau barang ttitipan untuk kepentingan pribadi.
Calimba, cumalimba, berlinang airmata, tapi tidak jatuh (menggenang).
Calimud, suka mencuri, panjang tangan.
Caluntang atau calutak, lancang; tidak tahu adapt.
Camani, cemani; hitam legam.
Camara, cemara.
Cambal, berkurang kekuatannya (kesaktian, guna-guna, dsb)
Cambewek, camewek, sangat dingin, dingin sekali.
Cambepem, camepem, tembem (pipi).
Camberok, camerok, memakai bedak terlalu tebal dan tidak beraturan, sehingga tidak pantas.
Camberut, camerut, cemberut.
Cambling, ngacambling, berkata tidak karuan seperrti orang mengigau.
Cambutrak, atau camutrak, basah serta berbusa.
Cameot, duduk menyendiri di tempat tersembunyi, seperti sengaja menjauhkan diri dari keramaina karena malu, dsb.
Cameubleu, 1. diam, tidak mengalir (air); 2. berdiam diri, tidak bekerja, bahkan tidak mau berkata sepatah pun; mematung.
Cameuh, bibibr bawah menjulur ke depan melebihi bibir atas.
Camihmil, pipinya agak tembem karena gemuk.
D
Da, sebab, lantara.
Dada, dada.
Kadada, bisa (mampu) melaksanakannya.
Dadag, tinggi besar.
Dadak, ngadadak, ngadakngadak, dumadak, dakdumadak, dadak sakala, tiba-tiba, sekonyong-konyong.
Dadakan, hasil seketika.
Duduk-dadak, tidak direncanakan sebelumnya, mendadak.
Dadali, alap-alap:elang pemakan burung kecil.
Dadampar, alas, dasar (untuk menaruh barang agar tidak kotor).
Dadar, 1. beber; 2. urai.
Ngadadarkeun, menguraikan.
Pedaran, uaraian.
Dadas, 1. habis sama sekali, sampai kelihatan dasarnya, 2. baret; rusak kulitnya sampai tampak dagingnya atau tulangnya; 3. jelas sampai pada hal yang sekecil-kecilnya.
Dadung, tambang besar (untuk menambat kerbau, lembu, dsb)
Daek, mau.
Daekan, rajin, suka bekerja.
Dagang, jual-beli, niaga.
Dagdagan, mencoba-coba, apa boleh buat (walaupn belum tentu berhasil).
Dagdegdog, tergesa-gesa.
Dage, makanan yang dibuat dari sisa atau buangan biji karet, kulit singkong, dsb) yang diperagikan.
Daging, daging.
Kadagingan, diurus makanan dan pakaiannya oleh orang yang tidak punya kewajiban mengurusnya.
Dagleg, ngadagleg, menempel agak tebal.
Dagor, ngadagorkeun, membenturkan kepala (orang lain) pada benda keras yang kokoh, seperti tiang, tembok, dsb).
Tidagor, terbentur.
Dago, ngadagoan, menanti; menunggu.
Dahar, makan.
Kadaharan, makanan.
Padaharan, perut.
Dahdal, didahdalan, dibukai jahitannya karena terlalu ketat atau mau dirombak (pakaian, dsb).
Dahdir, iler: ludah yang keluar pada waktu tidur.
Dahuan, kaka ipar.
Dahup, ngadahup, kawin, menikah.
Dahut, dadahut, siap sedia, persiapan.
Dakar, lkemaluan laki-laki.
Dakep, sidakep, berdekap tangan di dada.
Daki, kotorran sisa debu bercampur keringat yang melekat pada tubuh.
Dakom, ngadakom, tengkurap (binaatang).
Daksa, tanpadaksa, cacat tubuh.
Daku, dadaku, pura-pura, berdusta; alasan yang dibuat-buat.
Dalah, 1. walaupun, biarpun; 2. mau apa lagi.
Dalang, 1. orang yang memainkan wayang; 2. pemimpin pertunjukan calung atau reog; 3. arti kiasan; orang yang mengatur suatu gerakan secara sembunyi-sembunyi.
Dalapan, delapan.
Dalem, sebutan untuk bupati jaman dahulu.
Dalima, delima.
Dalinding, ngadalinding, tercium harum terbawa angina (bunga,dsb).
Dalit, menyatu.
Sobat dalit, sahabat karib, teman intim.
Dalon, kadalon-dalon, lupa waktu karena ada yang disukai.
Dalu, 1. matang sekali; 2. malam: siang dalu, siang malam.
Daluang, kertas yang dibuat dari kulit, kulit pohon, dsb.
Dalugdag-daligdeg, berjalan sempoyongan.
Dalung, dulang atau dandang yang terbuat dari tembaga.
Dama, didama-dama, dipelihara dan dijaga baik-baik.
Damang;sehat, bahasa halus dari kata cageur dan sehat.
Dammar, lampu, pelita.
Damel, kerja; bahasa halus dari gawe.
Ngadamel, membuat; bahasa halus dari nyieun.
Dami, ukuran bernafas; ambekan sadami, satu kali tarikan nafas.
Damis, pipi; bahasa halus untuk kata pipi.
Dampal, 1. kaki; bahasa halus dari suku; 2. telapak; dampal leungeun, telapak tangan; dampal suku, telapak kaki.
Ngadampal, meninjak; bahasa halus dari nincak.
Danas atau ganas, nenas.
Danawa, raksasa.
Dangah, menengadah, mendongak,
Dangdan, berdandan, bersolek.
Dangdeur, 1, nama semacam pohon randu di hutan; 2,#. Singkong (bahasa dialek).
Dandos, berdandan; bahasa halus dari dangdan.
Didangdosan, diperbaiki; bahasa halus dari diomean.
Danget, saat, waktu; bahasa halus dari waktu : dina danget ieu sim kuring bade medar perkawis basa sunda, pada saat ini saya akan menerangkan tentang bahasa sunda.
Dangheuak, ngadangheuak, duduk ssambil melentingkan punggung condong ke belakang.
Dangka, tempo, kesempatan.
Dangkak, ngadangkak, tidur terlentang sambil membuka kaki lebar-lebar.
Dangkal, 1. matang namun keras (buah-buah); 2. ngadangkal, sengaja, (datang, dsb).
Dangong, sikap.
Ngadangomg, berdiri dengan kepala agak tengadah.
Dangu, ngadangu, mendengar; bahasa halus dari mgadenge.
Dano, danau, telaga.
Danten, binatang betina yang mulai birahi.
Dapang, ngadapang, telungkup dengan dada diangkat disangga dengan sikut.
Dapon atau darapon, asal-asalan; tidak bersungguh-sungguh.
Dapur, 1. dapur; 2. rumpun ( bamboo, dsb): awi sadapur, bamboo serumpun.dar, dar-dor, kata antar untuk suara petir, tembakan, dsb, yang bersahut-sahutan.
Dara, 1. ngajuru dara; baru pertama kali melahirkan; 2. ayam betina yang baru pertama kali bertelur.
Daradad, kata antar untuk bercerita panjang lebar.
Daragem, merah kehitam-hitaman (warna bulu kuda),
Darajat, derajat.
Daray, ngadaraykeun, menyimpan barang dengan tidak menumpuknya, umpamanya agar terjemur semua.
Didarau-daray, arti kiasan; dipertontonkan (hal yang semestinya ditutupi seperti aurat).darehdeh, ramah; baik budi bahasanya.
Dareuda atau dumareuda, berbicara tersendat-sendat karena menahan tangis.
Daria, serius; sungguh-sungguh.
Daring, padaringan, tempat menyimpan beras.
Dawam, biasa; terbiasa (karena dibiasakan).
Daweung, sikap; daweung ludeung taya kasieun, sikap seorang pemberani
Ngadaweung, duduk termenung dengan pandangan menerawang.
Dawuan, tempat membelokkan air sungai keperumahan atau pesawahan.
Dawuk, abu-abu (warna bulu kuda).
Dayadag, ngadayadag, 1. duduk dengan badan tersandar ke belakang serta melonjorkan kaki ; 2. akan jatuh terlentang.
Dayeuh, ibukota (kabupaten, Negara, dsb).
Dayeuh maneuh, tempat tinggal.
Deang, sideang, berdiang; menghangatkan tubuh dekat api.
Dideangkeun, dikeringkan dengan cara didekatkan dengan api.
Deet, dangkal.
Degdeg, ngadegdeg, menggigil.
Dehe, ketiak. Bahasa halus dari kelek.
Dehem, ngadehem, berdeham.
Dekol, perkakas yang bisa digunakan untuk menetak atau membacok seperti kapak, dan jika dibalikkan bisa digunakan untuk memukul seperti palu.
Delan, terasi.
Dempet, berhimpit, berdampingan rapat.
Dengdek, miring, condong, tidak tegak.
Dengdeng, dendeng.
Caah dengdeng, banjir bandang.
Didengdeng, 1, diratakan pinggirnya, misalnya rumput yang ditanam di pekarangan. 2. dibacok sedikit-sedikit agar rata ujungnya.
Denge, ngadenge, mendengar, tidak tuli.
Ngadengekeun, mendengarkan; menyimak.
Dedenge tara atau dedenge tarak, mendengarkan selintas sehingga tidak tahu alurnya.
Dengkak, ngadengkak, merenggangkan kaki, membuka selangkangan.

 KECAP PANGANTEUR


Dina basa Sunda aya nu disebut Kecap Panganteur. Kecap panganteur aya dua: aya kecap panganteur pagawéan, aya kecap panganteur kaayaan. Kecap panganteur teh gunana pikeun ngantebkeun caritaan. Geura titenan ieu kecap-kecap panganteur di handap.
am dahar
barakatak seuri
bek dahar
beledug bitu
belenyéh/nyéh imut
beleték peupeus
beletok potong
belewer malédog
beretek/berebet lumpat
berewek soek/ soeh
biur ngapung
blak nangkarak
blok bahe
blug labuh
bluk nangkuban
bray beunta
bray beurang
bray caang
bray muka
breg hujan
brus mandi
bus asup
burusut ngising
cat unggah
celengkeung ngomong/ nyarita
celengok nyium
cep tiis
cer kiih
ceuleukeuteuk seuri
cikikik seuri
clak tumpak
cleng ngacleng
clik murag (barang anu leutik)
cong nyembah
crot nyiduh
deker dahar
deker digawé
dug saré
eureuleu teurab
gampleng nampiling
gantawang nyarékan
gap nyagap
gaplok nyabok
gedig indit
gejebur kana cai
gék diuk
geleber hiber
geleser maju
gewewek ngégél
gok paamprok
golédag ngedeng
habek neunggeul
hing ceurik
jedak diadu
jeduk tidagor
jegug sora anjing
jegur sora marieum
jentréng kacapi
jep jempe
jep jempling
jeprut pegat
jleng luncat
jol (torojol) datang
jrut turun
jung nangtung
kecebuk sora cai
kecemplung kana sumur
kécéwér/wér/cer kiih
kérésék sora daun
kepluk murag
kerewek nyekel
ketruk sora sapatu
kop nyokot
kuniang hudang
lar ngaliwat
lat poho
leguk nginum
laek neureuy
lek neureuy
leos indit
lep teuleum
les leungit
luk tungkul
nging (ngeng) ceurik
nyah beunta
nyeh imut
nyel ambek
nyot ngenyot
nyot udud
orolo utah
paralak hujan
pédénghél keuheul
peledek bau hitut
pelenyun udud
pes pareum
pleng ambleng
plong ngemplong
pluk murag
pok ngomong
prung ngamimitian
pudigdig ambek
rap dibaju
reg eureuin
regot (rot) nginum
rekét sora panto
réngkénék ngigel
rep tiis/ jempe
reup poek
reup sare
rob ngarogrog
rup dirungkupan
sebrut narajang
sedut/ dut hitut
segruk ceurik
seguk sora kolécér
semprung pegat
sirinting/ sirintil nyampeurkeun
sruk-srék sora ragaji
térékél naék
trét nulis
trong kohkol
 ISTILAH TATANGKALAN JEUNG DADAUNAN

 Balukang = palapah daun kalapa/ kawung
Baralak/ barangbang = daun kalapa nu geus garing dina tangkalna
Bogol = bagian tangkal kalapa/ cau nu panghandapna (tempat bijilna akar)
Catang = tangkal kai nu geus ngagoler (garing) lantaran runtuh atawa dituar
Iwung = anak awi nu mangrupa boros keneh (sok didahar: disepan diangeun)
Kalakay = daun nu geus garing (nu geus murag ka taneuh)
Kararas = sesebutan husus pikeun daun cau nu geus garing
Koleang = daun nu geus garing, nu ngoleang murag tina tangkalna (samemes tepi ka taneuh)
Pancar = tangkal awi nu geus garing (sok dipake suluh)
Pangpung = bagian dina tangkal kai, dahan, nu paeh/ garing
Petet = bibit tutuwuhan nu leutik keneh, nu jadi sorangan atawa beunang ngahaja melak
Ruyung/ bogor = bagian anu teuas dina tangkal kawung
Sirung = pidahaneun atawa pitangkaleun nu kakara jadi, melentis
Tunggul = bagian tangkal sesa nuar
Pentil:
Pentil buah = pakel
Pentil jagong = semi
Pentil kalapa = caruluk
Pentil nangka = tongtolang
Sipat Buah Ngora:
Buah (pakel) =meujeuhna rumangu
Cau = meujeuhna rumegang
Gedang = meujeuhna gumading
Hiris (keceprek)
Jengkol = meujeuhna lumiat
Hui = meujeuhna sumagol
Kalapa (cengkir)
Kalapa (dawegan) = meujeuhna lumeho
Nangka (ketewel)
Tangkil = meujeuhna dumewegan
Ngaran buah:
Buah asem = kamal
Buah jambe = jebug
Buah kawung = caruluk
Buah kiray = langgoko
Buah teureup = benda

UNDAK-USUK BASA
(BASA LOMA-BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(Keur ka sorangan)
Basa Lemes
(Keur ka batur)Abus, asup
Lebet
Lebet
Acan, tacan, encan
Teu acan
Teu acan
Adi
Adi
Rai, rayi
Ajang, keur, pikeun
Kanggo
Haturan
Ajar
Ajar
Wulang, wuruk
Aji, ngaji
Ngaji
Ngaos
Akang
Akang
Engkang
Aki
Pun aki
Tuang Eyang
Aku, ngaku
Aku, ngaku
Angken, ngangken
Alo
Pun alo
Kapiputra
Alus
Sae
Sae
Ambeh, supaya, sangkan
Supados
Supados
Ambek
Ambek
Bendu
Ambe, ngambeu
Ngambeu
Ngambung
Amit, amitam
Permios
Permios
Anggel
Bantal
Bantal, kajang mastaka
Anggeus, enggeus
Rengse
Parantos
Anjang, nganjang
Ngadeuheus
Natamu
Anteur, nganteur
Jajap, ngajajapkeun
Nyarengan
Anti, dago, ngadagoan,
Ngantosan
Ngantosan
Arek
Bade, seja
Bade, seja
Ari
Dupi
Dupi
Asa, rarasaan
Raraosan
Raraosan
Asal
Kawit
Kawit
Aso, ngaso
Ngaso
Leleson
Atawa
Atanapi
Atanapi
Atoh, bungah
Bingah
Bingah
Awak
Awak
Salira
Awewe
Awewe
Istri
Babari, gampang
Gampil
Gampil
Baca
Aos
Aos
Badami
Badanten
Badanten
Bae, keun bae
Sawios, teu sawios
Sawios, teu sawios
Bagea
Bagea
Haturan
Baheula
Kapungkur
Kapungkur
Baju
Baju
Raksukan, anggoan
Bakti
Baktos
Baktos
Balik, mulang
Wangsul
Mulih
Balur
Balur
Lulur
Bangga
Sesah
Sesah
Bapa
Pun Bapa
Tuang Rama
Bareng, reujeung
Sareng
Sareng
Bareto
Kapungkur
Kapungkur
Batuk
Bantuk
Gohgoy
Batur
Babaturan
Rerencangan
Bawa
Bantun
Candak
Beak
Seep
Seep
Beda
Benten
Benten
Beja
Wawartos
Wawartos
Bener, enya
Leres
Leres
Bengek, mengi
Asma
Ampeg
Bere, mere
Maparin, masihan
Ngahaturaan, ngaleler
Berekah
Pangesto, pangestu
Damang, wilujeng
Beuki
Beuki, seneng
Sedep
Beulah
Palih
Palih
Beuli, meuli
Meser
Ngagaleuh
Beunang
Kenging
Kenging
Beungeut
Beungeut
Pameunteu, raray
Beurang
Siang
Siang
Beurat
Abot
Abot
Beuteung
Padaharan
Patuangan, lambut
Bibi
Pun bibi
Tuang bibi
Bikeun, mikeun
Maparinkeun
Ngahaturkeun,nyanggakeun
Bilang, milang
Ngetang
Ngetang
Birit, bujur
Birit, bujur
Imbit
Bisa
Tiasa
Tiasa
Bisi
Bilih
Bilih
Biwir
Biwir
Lambey
Boa
Tiasa jadi
Tiasa jadi
Boga
Gaduh
Kagungan
Buang, ngising
Miceun
Kabeuratan
Budak
Budak
Murangkalih
Bujal
Bujal, puser
Udel
Buka puasa
Buka
Bobor
Bukti
Buktos
Buktos
Bulan
Sasih
Sasih
Bungah, gumbira
Bingah
Bingah
Burit
Sonten
Sonten
Buru
Bujeng
Bujeng
Butuh
Perlu
Peryogi
Cabak, nyabak
Nyabak
Cepeng
Cageur
Pangesto, pangestu
Damang
Calana
Calana
Lancingan
Cangkeng
Cangkeng
Angkeng
Caram, carek, nyarek
Nyarek
Ngawagel
Carang, langka
Awis
Awis
Carek, nyarekan
Nyarekan
Nyeuseul
Carita, nyarita, ngomong
Nyanggem
Nyarios
Cenah
Cenah
Saurna
Cekel, nyekel
Nyekel
Nyepeng
Celuk,nyeluk,gero,ngageroan
Nyauran
Ngagentraan
Ceuli
Ceuli
Cepil
Ceurik
Ceurik
Nangis
Cicing
Matuh
Calik, linggih
Ciduh
Ciduh
Ludah
Cik, cing
Cobi
Cobi
Cikal
Cikal
Putra pangageungna
Ciling, pacilingan
Kakus
Jamban
Ciri
Tanda
Tawis
Cium, nyieum
Nyieum
Ngambung
Cokot, nyokot
Ngabantun
Nyandak
Cukup, mahi
Cekap
Cekap
Cukur, dicukur
Dicukur
Diparas
Cunduk, dating
Dongkap
Sumping, rawuh
Daek
Daek, purun
Kersa
Dagang
Dagang
Icalan
Dahar
Neda
Tuang
Dangdan
Dangdan
Dangdos
Dapur
Dapur
Pawon
Denge, ngadenge
Nguping, mireng
Ngadangu
Deukeut
Caket
Caket
Didik, ngadidik
Ngatik
Miwuruk,mitutur,miwejang
Diri
Diri
Salira
Diuk
Diuk
Calik, linggih
Duga, kaduga
Kaduga
Kiat
Duit
Artos
Artos
Dumeh, lantaran
Jalaran
Ku margi
Eling, inget
Emut
Emut
Emboh, tambah
Tambih
Tambih
Era
Isin
Lingsem
Embung
Alim
Teu kersa
Enggon
Pamondokan
Pangkuleman
Eukeur, keur
Nuju
Nuju
Eusi, ngeusian
Ngalebetan
Ngalebetan
Euweuh
Teu aya
Teu aya
Gancang
Enggal
Enggal
Ganti
Ganti
Gentos
Gardeng, reregan
Gardeng
Lalangse
Gawe
Gawe
Damel
Gede
Gede
Ageung
Gelung
Gelung
Sanggul
Genah, ngeunah
Raos
Raos
Gering
Udur
Teu damang
Getol
Getol
Kersaan
Geulang
Geulang
Pinggel
Geura, pek, heg
Geura, mangga
Mangga
Geuwat
Enggal
Enggal
Gigir, gigireun
Gigireun
Gedengeun
Gimir
Gimir
Rentag manah
Gogoda, cocoba
Cocoba
Cocobi
Goreng
Goreng
Awon
Gugu, ngagugu
Nurut
Tumut
Haben
Haben
Teras-terasan
Hadir, ngahadiran
Nungkulan
Ngaluuhan
Hal, perkara
Perkawis
Perkawis
Halis
Halis
Kening
Hampura, maap
Hapunten
Hapunten, haksama
Hareup
Payun
Payun
Harga
Harga
Pangaos
Harti
Hartos
Hartos
Hate
Hate
Manah
Hawatir,watir,karunya
Watir
Hawatos
Hayang
Hoyong
Palay
Helok
Heran
Hemeng
Hese, susah, pelik
Sesah
Sesah
Heuay
Heuay
Angob
Heubeul, lawas
Heubeul
Lami
Heug, seug
Mangga
Mangga
Hili, tukeur
Liron
Gentos
Hirup
Hirup
Jumeneng
Hudang
Hudang
Gugah
Huntu
Huntu
Waos
Hutang
Hutang
Sambetan
Iber, beja, warta
Wartos
Wartos
Idin
Widi
Widi
Igel
Igel
Ibing
Iket
Totopong
Udeng
Ilik, ngilikan
Ningalan
Ningalan
Ilu, ngilu
Ngiring
Ngiring
Imah
Rorompok
Bumi
Impi, ngimpi
Impen, ngimpen
Impen, ngimpen
Imut
Imut
Mesem
Incu
Pun incu
Tuang putu
Indit, miang
Mios
Angkat, jengkar
Indung
Pun biang
Tuang ibu
Inggis, risi
Inggis, risi
Rempan
Injeum, nginjeum
Nambut
Nambut
Inum, nginum
Leueut, ngaleueut
Leueut, ngaleueut
Irung
Irung
Pangambung
Isuk, isukan
Enjing
Enjing
Itung
Itung
Etang
Iwal, kajaba
Kajaba
Kajabi
Jaga
Jaga
Jagi
Jalma, jelema
Jalmi
Jalmi
Jauh
Tebih
Tebih
Jawab
Walon
Waler
Jero
Lebet
Lebet
Jeung
Sareng
Sareng
Jiga
Jiga
Sapertos,sakarupi
Jual
Ical
Ical
Jugjug
Bujeng
Bujeng
Juru, ngajuru
Ngalahirkeun
Babar
Kabeh, kabehanana
Sadayana
Sadayana
Kabur, minggat
Minggat
Lolos
Kacida, naker
Kalintang
Kalintang, teu kinten
Kajeun, keun bae
Sawios
Sawios
Kakara, karek
Nembe
Nembe
Karembong
Kekemben
Kekemben
Kari, tinggal
Kantun
Kantun
Kasakit, nyeri
Kasakit, kanyeri
Kasawat
Katara, kaciri
Katawis
Katawis
Kapalang, kagok
Kapambeng
Kapambeng
Kawas
Sapertos
Sapertos
Kawin
Nikah, jatukrami
Jatukrami,rendengan
Kede
Kenca
Kiwa
Kejo, sangu
Sangu
Sangu
Kelek
Kelek
Ingkab
Kesang
Karinget
Karinget
Keur, pikeun
Kanggo
Kanggo, haturan
Kiih
Kahampangan
Kahampangan
Kolot
Kolot
Sepuh
Kongkorong
Kangkalung
Kangkalung
Kop, pek
Mangga
Mangga
Kuat
Kiat
Kiat
Kudu
Kedah
Kedah
Kumbah
Kumbah
Wasuh
Kumis
Kumis
Rumbah
Kumpul
Kempel
Kempel
Kungsi
Kantos
Kantos
Kurang
Kirang
Kirang
Kuring, sim kuring
Abdi, sim abdi
Sim abdi
Labuh
Labuh
Geubis
Lahun, ngalahun
Ngalahun
Mangkon
Lain
Sanes
Sanes
Laju
Lajeng
Lajeng
Laki, lalaki
Lalaki
Pameget
Laku, payu, laris
Pajeng
Pajeng
Lalajo
Nongton
Nongton
Lamun, upama
Upami
Upami
Lanceuk
Pun lanceuk
Tuang raka
Lantaran, sabab
Jalaran, sabab
Mari
Leho
Leho
Umbel
Letah
Letah
Ilat
Leungeun
Leungeun
Panangan
Leungit
Leunit
Ical
Leutik
Alit
Alit
Leuwih
Langkung
Langkung
Lila
Lami
Lami
Mahal
Awis
Awis
Maksud
Maksad
Maksad
Malarat, miskin
Jalmi teu gaduh
Teu kagungan nanaon
Malem
Wengi
Wengi
Malik
Malik
Mayun
Mamayu
Mamayu
Mamajeng
Mangka, sing, muga
Mugi
Mugi
Maot
Maot
Pupus, tilar dunga
Marhum
Marhum, jenatna
Marhum, suargi
Memeh, samemehna
Sateuacanna
Sateuacanna
Mending, leuwih hade
Langkung sae
Langkung sae
Meujeuhna
Meujeuhna
Cekap
Meueun
Panginten
Panginten
Mimimti, mimitina
Kawitna
Kawitna
Minangka
Etang-etang
Etang-etang
Mindeng, remen
Sering
Sering
Minyak
Lisah
Lisah
Muga
Mugi
Mugia
Mupakat, rempug
Mupakat, rempug
Rempag
Murah
Mirah
Mirah
Najan, sanajan
Sanaos
Sanaos
Ngan
Mung
Mung
Ngaran
Wasta, nami
Jenengan, kakasih
Ngeunah
Ngeunah
Raos
Ngora
Ngora
Anom
Nini
Pun nini
Tuang eyang
Nyaho
Terang
Uninga
Nyaring
Nyaring
Teu acan kulem
Nyolowedor
Nyolowedor
Midua maha
Obat, ubar
Obat, ubar
Landog
Ogan, ondang
Ondang
Ulem
Ome,ngomean,menerkeun
Ngalereskeun
Ngalereskeun
Paham
Paham,ngartso
Ngartos
Paju, maju
Majeng
Majeng
Pake, make
Nganggo
Nganggo
Palangsiang, bias jadi
Tiasa jadi
Tiasa jadi
Palire, malire
Malire
Merhatoskeun
Pamajikan
Pun bojo
Tuang rayi
Pancuran, kamar mandi
Jamban
Jamban
Pandeuri
Ti pengker
Ti pengker
Pang, pangna, nu matak
Nu mawi
Nu mawi
Panggih, manggih, nimu
Mendak
Mendak
Pangkat, kadudukan
Kadudukan
Kalungguhan
Pangku, mangku
Mangku
Mangkon
Panon
Panon
Soca
Pantar, sapantar
Sapantar
Sayuswa
Paribasa
Paripaos
Paripaos
Pariksa, mariksa
Mariksa
Marios
Parna
Repot
Wales
Paro, saparo
Sapalih
Sapalih
Pasti, tangtu
Tangtos
Tangtos
Pati, teu pati
Teu patos
Teu patos
Patuh, matuh
Matuh
Linggih
Payung
Payung
Pajeng
Pedah
Ku margi, jalaran
Rehing
Penta, menta
Neda, nyuhunkeun
Mundut
Pecak, mecak, nyoba
Nyobi
Nyobi
Pencet, mencetan
Meuseulan
Meuseulan
Percaya
Percanten
Percanten
Perlu
Perlu
Peryogi
Permisi
Permios
Permios
Peuting
Wengi
Wengi
Pihape, mihape
Wiat
Ngaweweratan
Piker
Piker
Manah
Piligenti
Piligentos
Piligentos
Pindah
Pindah
Ngalih
Pingping
Pingping
Paha
Pipi
Pipi
Damis
Poe
Dinten
Dinten
Poho
Hilap
Lali
Potong, popotongan
Patilasan
Patilasan
Puasa
Puasa
Saum
Puguh, tangtu
Tangtos
Tangtos, kantenan
Purun
Purun
Kersa
Rarabi
Rarabi
Garwaan
Raksa, pangraksa
Pangraksa
Panangtayungan
Ramo
Ramo
Rema
Rampes
Mangga
Mangga
Rasa, rumasa
Rumaos
Rumaos
Rea, loba
Seueur
Seueur
Receh
Receh
Artos alit
Reujeung
Bareng
Sareng
Reuneuh
Kakandungan
Bobot, ngandeg
Reureuh
Reureuh
Ngaso
Rieut
Rieut
Puyeng
Ripuh
Ripuh
Repot
Robah
Robah
Robih
Roko, ududeun
Rokok
Sesepeun
Rua, sarua
Sarupi, sami
Sarupi, sami
Rusuh, rurusuhan
Enggal-enggalan
Enggal-enggalan
Saba, nyaba
Nyanyabaan
Angkat-angkatan
Sabot
Keur waktu
Waktos
Sabuk, beubeur
Beubeur
Beulitan
Sadia
Sayagi
Sayagi
Sakeudeung
Sakedap
Sakedap
Salah
Lepat
Lepat
Salahsaurang
Salahsawios
Salahsawios
Salaki
Pun lanceuk
Caroge, tuang raka
Salamet
Salamet
Wilujeng
Salat, solat
Sambeang
Netepan
Salesma
Salesma
Pileg
Salempang, hariwang
Salempang
Salempang, rajeg manah
Salin, disalin
Disalin
Gentos
Samak
Amparan
Amparan
Sampak, nyampak
Nyampak
Nyondong, kasondong
Samping
Sinjang
Sinjang
Sanding, kasanding
Kasanding
Kasumpingan
Sanggeus
Saparantos
Saparantos
Sanggup
Sanggem
Sanggem
Sare
Mondok
Kulem
Sarerea
Sadayana
Sadayana
Sarta, jeungna deui
Sareng
Sareng
Sarua
Sami
Sami
Sasarap
Sasarap, neda
Tuang
Sawah
Sawah
Serang
Sejen
Sejen
Sanes
Seleh, nyelehkeun
Masrahkeun
Nyanggakeun,ngahaturkeun
Selewer, nyelewer
Midua hate
Midua manah
Semah
Tamu
Tamu
Sesa, kari
Kantun
Kantun
Sebut
Sebat
Sebat
Serah, nyerahkeun
Mirak
Mirak, ngeser
Seubeuh
Sesek
Wareg
Seuri
Seuri
Gumujeng
Siar, nyiar
Milari
Milari
Sibanyo
Sibanyo
Wawasuh
Sirah
Sirah
Mastaka
Sirit
Larangan
Larangan
Sisir
Pameres
Pameres
Soara, sora
Sora
Soanten
Sorangan
Sorangan
Nyalira
Sore
Sonten
Sonten
Sugan, manawi
Manawi
Manawi
Suku
Suku
Sampean
Sunat, nyunatan
Ngabersihan
Nyepitan
Sungut
Cangkem
Baham
Supaya
Supados
Supados
Surat
Serat
Serat, tetesan
Suweng
Suweng
Kurabu, gwang
Tabeat
Adat
Panganggo
Tadina
Awitna, kawitna
Kawitna
Tai
Kokotor
Kokotor
Taksir, ngira
Nginten-nginten
Nginten-nginten
Taktak
Taktak
Taraju
Talatah
Wiat saur
Wiat saur
Tambah
Tambih
Wuwuh
Tampa
Tampi
Tampi
Tanda, ciri
Tawis
Tawis
Tangen, katangen
Kanyahoan
Kauninga
Tangtung, nangtung
Nangtung
Ngadeg
Tanya
Taros
Pariksa
Tapi
Nanging
Nanging
Tarang
Tarang
Taar
Tarima
Tampi
Tampi
Tawar, nawar
Nawis
Mundut
Tayoh-tayohna
Rupina
Rupina
Teang, neangan
Milari
Milari
Tenjo, nenjo, nempo
Ningal
Ningali
Tepi
Dugi
Dugi
Tere
Tere
Kawalon
Tereh
Enggal
Enggal
Teleg, teureuy
Teleg
Telen
Tembang, nembang
Nembang
Mamaos
Tepi, nepi
Dugi
Dugi
Tepung
Tepang
Tepang
Terus
Teras
Teras
Teundeun
Simpen
Simpen
Tincak
Tincak
Dampal
Titah, nitah, jurung
Ngajurungan
Miwarangan
Tonggong
Tonggong
Pungkur
Topi, dudukuy
Topi, dudukuy
Tudung, langgukan
Tulis
Tulis
Serat
Tulung, pitulun
Pitulung
Pitandang
Tulus
Cios
Cios
Tuluy
Teras, lajeng
Teras, lajeng
Tumpak
Tumpak
Tunggang
Tunggu
Antos
Antos
Turun
Turun
Lungsur
Ucap
Ucap
Kedal, lisan
Ulah
Teu kenging
Teu kenging
Ulin
Ulin
Ameng
Umur
Umur
Yuswa
Urus, nguruskeun
Ngalereskeun
Ngalereskeun
Urut
Tilas
Tilas
Utama
Utami
Utami
Waktu
Waktos
Waktos
Wani
Wantun
Wantun
Waras
Cageur
Damang
Wareh, sawareh
Sapalih
Sapalih
Warga, dulur
Wargi
Wargi
Watara, sawatara
Sawatawis
Sawatawis
Wawuh
Wanoh, kenal
Kenal
Wedak
Pupur
Pupur
Wedal
Wedal
Weton
Wilang, kawilang
Kaetang
Kaetang
Wudu
Wulu, wudu
Abdas

Comments

Popular posts from this blog

Sisindiran, Paparikan, Rarakitan Jeung Wawangsalan katut contona

NGARAN PAPARABOTAN JEUNG PAKAKAS