Pages

Wednesday, January 17, 2018

Papatah Kolot Baheula Bahasa Sastra Sunda Buhun

Pepatah orang tua zaman dahulu dalam siloka sunda disebut juga dengan bahasa buhun kolot baheula. Uraian pada bahasan kata bahasa Sunda - mangrupakeun Papatah kolot baheula - Ieu seratan mangrupi pepeling buhun kanggo bahan renungan dina raraga ngamumule sastra basa sunda anu kiwari melempem kasered budaya deungeun.

Postingan papatah kolot baheula di handap ieu nyaeta paribasan jeung babasan sunda paling lengkep jeung hartina dina bahasa Indonesia, mudah-mudahan tiasa janten referensi kangge bahan renungan khususna pikeun urang sunda anu kiwari budayana tos ka geser ku budaya basa deungeun alias kabudayaan barat:

Kecap Panganteur

Bahasa daerah Bandung sebagai salah satu daerah tatar Priangan adalah Basa Sunda (Bahasa Sunda).  Parahyangan atau Priangan (Bahasa Belanda: Preanger) adalah daerah kebudayaan Sunda di Jawa Barat yang luasnya mencakup wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi dan Bogor.  Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar Seri Pelajaran Bahasa Sunda bagian 1 yakni tentang " kecap panganteur " (kata pengantar) yakni kata tambahan yang tidak mengandung arti namun berguna intuk memantapkan sebuah pembicaraan baik pengantar keadaan/ kata sifat maupun pengantar kata kerja.  Contoh penerapan kecap panganteur silakan perhatikan kalimat di bawah ini: "Barang nepi ka sisi susukan jrut manehna turun " (terjemahan dalam Bahasa Indonesia: begitu sampai di pinggir sungai, "jrut" ia turun).  "jrut" pada kalimat di atas tidak mengandung arti apapun, hanya penegasan dari kata kerja "turun", kecap panganteur "turun" adalah "jrut"....jrut turun. Masing-masing kecap panganteur sudah baku, misal untuk kata lari atau dalam bahasa Sunda "lumpat",  kecap panganteur nya adalah "berebet " yakni berebet lumpat, tidaklah umum bila mengatakan: " berebet hitut ". hehe... Berikut diantaranya beberapa " kecap panganteur "(kata yang ditulis miring) : 

Ngaran Patempatan Basa Sunda

Untuk suatu nama patempatan di masyarakat Sunda khususnya di Bandung dan sekitarnya, yakni Cimahi, Sumedang dan orang suku sunda lainnya, ada beberapa nama khusus, yakni diantaranya :  


  • Alun-alun = tanah lapang (hareupeun kacamatan, kabupaten, jsb)  
  • Babakan = lembur anyar; 
  • ngababakan = nyieun lembur anyar  
  • Babantar = bagian walungan anu leah sarta deet.  

Biantara Nyerenkeun Calon Panganten Pameget

Alhamdulillaahil ladzi arsala rasuulahu bil huda, wadinil haq, liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah.  

Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad, wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. Amma ba'du.


Diawitan ku basmalah, nu jadi sekar pangiring catur, sangkan jadi panghias rasa, tur jadi santun ing kalbu. Tarate hate malati ati, sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. Dituturkeun ku hamdalah, kalimah panundung rambu ing takabur, nu ngahunyud dina kalbu, nu sok jadi panghalang, jorelatna teja Al Qur-an kana manah, ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu, sangkan ulah aya rasa riya, sum’ah jeung takabur, nu sok pasolengkrah jeroeun dada. Dipirig ku kalimah kalih, syahadat dua lir sumpah, jangji moal lanca-linci, luncat mulang udar tina tali gadang, mo rek ngijing sila, bengkok sembah, rek khusyu sumujud, tuhu nuturkeun galur ti Rasul.

Pidato Seserahan Basa Sunda

PIDATO NYERENKEUN PANGANTEN 

Asalamualaikum Warohmatulohi Wabarokatuh Bismillah Alhamdulillah Asolatu Wa salamu Ala Rosulillah Wa ala alihi wasoh bihi wama walah Wa Lahaula wa lakuwata ila bilah. Ama ba’du 
Hadirin rohimakumulloh 
Sadaya puja sareng puji syukur nu utama saleresna eta kagungan gusti Alloh nu murbeng alam, rohmat miwah kawilujengan mugi tetep ngocor ka jungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. ka kulawargina ka para sahabatna sareng kasadaya umatna nu tumut kana sunahna tigin kana ajaranan dugi ka akhir Zaman. 
Kanca Mitra miwah Sepuh-sepuh anu mulya 
Simkuring sakulawarga miwah pun dulur sadaya tumorojog tanpa larapan nyanggakeun wilujeng tepang, tipayun manuhun seja nyambat nyebat ma’af, cukup lumur jembar hampura, bilih kirang tata titi duduga peryoga. 

Contoh Masrahkeun Calon Panganten Pameget #2

Assalamualaikum, wr.wb.
Du’a………………
Minangka pamuka pisanggem, sim kuring nyanggakeunsadaya puji ka Alloh anu Murbeng alam, anu midamel bumi langit katut pangeusina.Ku ayana widi ti Mantenna urang sadaya tiasa kumpul ngariung patepung  lawung paamprok jonghok enggoning nepangkeunsareng manjangkeun silaturahmi antawis kulawargi ti Karangnunggal sarengkulawargi ti Kawali Ciamis. Mugia bae ieu pajemuhan teh aya dina ridlo sarengginulur rahmat Gusti Alloh.
Solawat sinareng salam mugia salalamina ngocor kajungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oge ka parakulawargina, kaparasohabatna. Mugia aya leleberanana kanggo urang sadayana, kalayan mugiaurang sadaya kenging sapaat ti Mantenna di yaumal kiyamah. Amin.
Bapa Haji Sasmita miwah Ibu, kitu deui wargi-wargi anusami-sami ngaluuhan ieu pajemuhan, hormateun sim kuring,

Contoh Masrahkeun Calon Panganten Pameget #1

Assalamualaikum wr.wb.
Alhamdulillah nahmaduhu wanastainuhu wa nastafioruhuwanaudubilahi min sururi anfusina wa min saiati amalina mayahdilahu fala mudilalahwama yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulilahiladi ahala nikah waharomasifah,ashadu anla ilaha ilalloh wa ashadu anna muhamadan abduhu warosuluh, bismilahibinimatil iman wal islam, sodakolohul adzim.

Puji nu jadi mimiti mugi ngancik di Gusti Robul Ijati,kalayan mung karana kodrat mantenna urang sadaya dina waktos ieu tiasa riungmungpulung paamprok jonghok dina raraga silaturahmi, anu dipatalikeun sarengacara walimatul urus. Solawat kalih salam mugia salalamina dikocorgolontorkeunka Kanjeng Rosululloh Muhammad SAW. Oge ka parakulawargina, ka parasohabatna,ka tabiin tabiatna tug duga ka umatna muslimin muslimat. Kalayan pamugi urangsadaya kagolong kana umatna kalayan kenging safaat di yaumalkiamah. Amin.

SANGKURIANG (Dok.Salakanagara)

Oleh : Richadiana Kartakusuma Suargi (Admin Salakanagara)
“Raja Sungging Perbangkara pergi berburu, di tengah hutan Sang Raja membuang air seni yang tertampung dalam daun “Cariang” (keladi hutan).
“Seekor babi hutan betina bernama Wayungyang yang tengah bertapa ingin menjadi manusia meminum air seni tadi. Wayungyang hamil dan melahirkan seorang bayi cantik.
“Bayi cantik itu dibawa ke keraton oleh ayahnya diberi nama Dayang Sumbi alias Raras Ati. Banyak raja yang meminang tetapi tak seorang pun yang diterima sehingga para raja saling berperang diantaranya. Sejak itu, atas permintaaanya sendiri, Dayang Sumbi mengasingkan diri di bukit ditemani seekor anjing jantan yaitu si Tumang.

GURAT BADAG KARAJAAN DITATAR SUNDA SALILA 14,5 ABAD (ti taun 130 M. – 1579 M.)

Ku : Kang Asep Idjuddin (Admin Salakanagara)

Bahan- bahan anu digunakeun:
Data-data artefax ngeunaan masyarakat Sunda, kapanggih dina :
1. Warta Cina: Dina taun 132 M raja YE TIAO nu ngaran TIAO-PIEN ngirim utusan ka Cina. Ye Tiao = Jawadwipa, jeung Tiao-Pien = Dewawarman.
2. Warta Ptolemeus; Dina taun 160 M saurang ahli elmu bumi urang Iskandariyah turunan Yunani, nu ngaranna CLAUDIUS PTOLEMEUS nulis catetan, nu sumberna ti pelaut Arab nu sering ngabuniaga ka India,nerangkan yen IABADIO = YAWA-DWIPA nagri nu subur. Aya kota dagang nu disebut ARGYRE = Kota Perak >Rajata pura, di SALAKANAGARA.
3. Warta FA-HIEN inyana pendeta Budha, samulangna ti India , balayar ngaliawatan laut kidul. kasarung tur angkleung-angkleungan hanjat ka hji pulo salila 5 bulan. Pulau teh disebut Ya-Va-Di dina tgl. 14 April tahun 414 M. Inyana nyebutkeun aya nagari endah tur badag, disebut TO-LO-MO = Ta ru ma (Nagara)
4. Prasasti, nu kapanggih aya 20 :
o Prasasti Karajaan Galunggung: di Geger Hanjuang (Tasikmalaya).
o Prasasti Karajaan Pajajaran: di Kabantenan (Bekasi), Batutulis (Bogor).
o Prasasti Karajaan Sunda:
1. Kawali (Ciamis)
2. Cibadak (Sukabumi)

DAYANG SUMBI (Dok.Salakanagara)

Tah ieu mah pamadegan Mang Elon ngeunaan Dayang Sumbi.
Dayang sumbi setelah menikah dengan Tumenggung (Tumang), berputra 5 orang, diantaranya :
1. Sang-Kutjika (laki2)………………………maha dewa
2. Sang-Purutja (laki2)……………………..dewa angin
3. Sang-Garga (laki2)…………………….….dewa api
4. Sang-Maistri (perempuan)……………dewa bumi
5. Sang-Patandjala (laki2)…………………dewa air Dayang Sumbi anak dari Prabu Sindula (Sinduk) Ratu Kendan, penguasa Keraton Nusa Djawa.