Posts

Showing posts from August, 2012

Teks kawih Prosesi "Buka Pintu"

Nyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
nyambuang ka bala rea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan
Seni sunda sawe asli
Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri
Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling
Pepeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar
Mun hayang salamet diri
Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh sing repeh rapih
Repeh rapih nu salembur
Ka cai jadi saleuwi
Ka darat jadi salogak
Pageuh pakuat-pakait
Ulah ingkah bali-lahan
Anrubna ngajadi hiji
Ngahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan
Kedalkeun katineung ati
Ka ibu sareng ka rama
Neneda ka Maha Suci
Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami
Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenan
Nyanggakeun mugi ditampi.

Conto Teks Sawer Panganten (2)

Nyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
Nyambung ka bala rea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan
Seni sunda sawer asli
Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri
Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling
Papeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar
Mun hayang salamet diri
Di dunya ukur ngumbara

Conto Teks Sawer Panganten

1. Bismillah damel wiwitan
Mugi Gusti nangtayungan
Eulis- Asép nu réndéngan
Mugia kasalametan

2. Salamet nu panganténan
Ulah aya kakirangan
Sing tiasa sasarengan
Sangkan jadi kasenangan

3. Sing senang laki rabina
Nu diwuruk pangpayunna
Nyaéta badé istrina
Masing dugi ka hartina

4. Hartikeun eulis ayeuna
Lebetkeun kana manahna
Manawi aya gunana
Nu dipamrih mangpaatna

Rarasaan

Image
Amis = rasana gula
Anta = rasana cai sumur di taneuh tela/ basisir
Asin = rasana uyah
Gahar = rasana manisan/ inuman nu ngandung rasa amis-asem
Haseum = rasana cuka, bungbuahan nu atah keneh
Kecut = rasana cuka
Kesed = rasana salak, salak ngora
Keutar = rasana geutah, cangkang bungbuahan
Keurang = rasana kadaharan nu geus tengi atawa nu di goring ku minyak kalapa murah
Lada = rasana cengek
Pahang = rasana buah jengkol, iwung nu geus kolot/ iwung nu can diasakeun
Pangset = rasa olahan nu rea teuing uyah (asin pisan)
Pait = rasana paria, hamperu, kina
Peuheur = rasana terong

Ngaran Patukangan

Anjun : tukang nyieun parabot tina taneuh
Bujangga : tukang nyieun/ nulis carita
Candoli : tukang ngajaga pabeasan di nu kariaan (biasana awewe)
Gending : tukang nyieun parabot tina kuningan
Kabayan : tukang dititah ka dittu da dieu
Kajineman : 1) mandor sakitan, 2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
Kamasan : tukang nyieun parabot tina emas atawa perak
Kabojengkeng : tukang ngagusur padati
Kulaer : kusir anu tumpakna dina kuda kareta pangagung
Kuncen : tukang ngurus kuburan
Legig : tukang ngasruk dina pamoroan
Malim : tukang nalukkeun sasatoan
Maranggi : tukang nyieun landean jeung sarangka keris
Merebot : tukang nakol bedug
Nyarawedi : tukang ngagosok permata
Pakacar : bujang, juru laden

Ngaran Wangunan

Bagan : saung ranggon di laut, paranti pamayang ngala lauk.
Balandongan : adegan saheulanan pikeun narima semah; tempat kamonesan di nu kariaan
Bale : adegan wangunan
Bale bandung : tempat ngabandungan parentah raja
Bale desa : kantor pamong desa
Bale kota : kantor walikota
Bale watangan : kantor pangadilan
Bedeng : imah leutik atawa imah dipetak-petak pikeun pagawe leutik upamana bae imah kontrakan
Bedeng : tempat pabinihan karet. kopi, enteh, jsb.
Elos : adegan nu biasana tara dibilikan sabudeurna, paranti nyimpen bahan piimaheun
Garduh : wawangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga kaamanan atawa tempat pangreureuhan nu ngaronda
Gosali : adegan tempat digawe panday (tukang nyieun parabot tinda beusi)
Imah : wangunan tempat pamatuhan jalma
Istal/ gedogan : kandang kuda
Jobong : kamar ataa imah leutik nu nempel di imah batur
Jongko/ kios : adegan pikeun tempat dagang

Kakawihan Barudak (Baheula)

AYANG-AYANGGUNG
Ayang-ayang gung
Gung goongna rame
Menak ki Wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos Kangjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong


Ngaran Anak Sasatoan

Image
Anak anjing: kirik/kicik
Anak bagong: begu
Anak bandeng: nanar
Anak banteng: bangkanang
Anak bangbung: kuuk
Anak bangkong: buruy
Anak belut: kuntit
Anak bogo: cingok
Anak boncel: bayong

Istilah nu Patali jeung sasatoan

Badot : embe jalu nu mejehna beger, kaambeu bau
Bajir/ majir : munding, domba, embe nu teu daekeun anakan, jadi lintuh loba gajihna
Bibit : ingon-ingon indungna nu (bakal) diarah anakna (lauk emas, domba, embe, munding)
Camani : hayam camani, hayam nu hideung nepi ka tulang-tulangna, sok dipake ubar atawa tumbal
Dongkol : munding dongkol, munding nu tandukna duanana ngeluk (ngulapes) ka handap
Jago : hayam jaluna
Jajangkar : hayam jalu nu mangkat beger
Jarah : muding jarah, munding nu teu diurus, diantep sakarepna di sampalan
Kumahkar : hayam bikang nu kokotak rek ngendog
Pancawarna : manuk titiran/ purukutut nu soarana pohara alusna, langka tur hese ngalana
Pelen : munding jalu nu mangkat beger
Pelung : hayam pelung, hayam nu tarik sarta lambat kongkorongokna, kadenge ka jauh
Ranggah : tanduk ranggah, tanduk munding nu melung ka luhur; tanduk uncal nu ranggakgak
Rintit : hayam rintit, hayam nu tungtung buluna carentik
Sasapihan : anak hayam nu geus disapih ku indungna
Tumang : anjing nu buluna hide…

Aambeuan

Image
Bau = bangke, bugang, kokotor jalma/ sato
Hangit = olahan anu tutung, barang anu kaduruk
Hangru = getih bari
Hangseur = cikiih
Hanyir = lauk, getih
Hapeuk = pakean kotor, tempat kotor
Haseum = tai ucing, olahan nu geus lila, kelek ngesang
Penghar = jengkol, peuteuy, obat-obatan nu ngandung bahan kimia
Segak = bako, peuyeum
Sengit = kembang, parfum
http://manuskripkesunyian.wordpress.com/2008/06/19/aambeuan/

Ngaran - ngaran Panyakit

Balas bogo:
kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas semu karadak.

Batuk gangsa:
batuk lantaran aya gangguan dina bayah (tbc, jsb),

Batuk bangkong:
batuk kosong.
Bisul:
kasakit handapeun kulit, bareuh nu ngandung nanah sarta mataan.

Bisul beunyeur:
bisul leutik, matana siga beunyeur.

Borok:
raheut nu tuluy nanahan lantaran inféksi atawa radang anu pohara.

Botoleun:
kasakit dina dampal suku, liangan.

Budug:
kasakit kulit, baruntus atawa carénang, biasana ateul lantaran kuman.

Rupa - rupa Leumpang

Image
Boyot = leumpang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur
Deog/ pengkor = leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok
Dohot-dohot = leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho
Egang/ egol = leumpang jiga budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jste.)
Gonjleng = leumpang awewe bari ngobah-ngobahkeun awak, haying narik perhatian lalaki
Ingkud-ingkudan/ jingkrung = leumpang teu bener lantaran nyeri suku, jste.
Jarigjeug/ jumarigijeug = leumpang bari semu rek labuh, biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang gering.
Jingjet = leumpang semu hese ngalengkah lantaran cacad suku atawa make samping nu heureut teuing
Kepoh = leumpang teu bener lantaran tuur rada paadu (kawas aksara X)

Rupa - rupa Diuk

Andegleng = diuk ajeg tumaninah dina korsi
Andeprok = emok rekep (awewe)
Anjeucleu = diuk ngeunah-ngeunah di tempat nu rada luhur (dina tonggong munding, kuda, jste)
Campego = cingogo kawas aya nu didagoan
Candeluk = diuk sabaraha lilana kawas aya nu didagoan
Cangogo/ cingogo = nagog, peta saperti nu keur bubuang
Emok = diuk awewe, sukuna duanana ditikelkeun semu ka gigir, ditindihan ku dua pingping
Emok cabok = emok nu pingpingna dipatumpangkeun
Nagog = cingogo
Nanggeuy gado = diuk biasa ngan leungeun sabeulah dipake nanggeuy gado, biasana keur ngalamun atawa bararingng pipikiran
Ngabaheuhay = diuk nyanghunjar bari suku direnggangkeun, biasana lantaran cape
Ngebebengkong = diuk lila rada semu bengkung, bari nganggur
Ngalageday/ Ngalegeday = diuk nyangsaya (biasana dina korsi males, jste.)
Nyanghunjar = diuk bari ngalonjorkeun suku sabeulah
Lembar = diuk bari ngalonjorkeun suku duanana

Sesebutan Ka Jelema

Aki-aki = lalaki nu geus kolot pisan
Baleg tampele = mangkat beger, wani di tukangeun, ari di hareupeun era keneh
Bijil bulu mayang = saharti jeung baleg tampele
Budak = anak jalma nu can baleg
Budak gumelo = budak nu can boga jeujeuhan (pikiran) lantaran budak keneh, kira-kira umur 2-4 taun
Budak kamalole = budak nu nurutkeun kapercayaan baheula kudu diruat, lantaran aya tanda wisnu (tanda bodas) dina awakna, biasana rarungsing teu daek cicing bari teu kanyahoan naon sababna atawa kasakitna
Budak pahatu = budak nu geus teu boga indung (ditinggalkeun maot)
Budak yatim = budak nu geus teu boga bapa (ditinggalkeun maot)
Budak pahatu lalis = budak nu geus teu boga indung teu boga bapa
Bujang = lalaki nu geus baleg tapi can kawin
Bujang jengglengan = jajaka tulen
Bebeureuh = kabogoh (lalaki)
Bebene = kabogoh (awewe)

UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES)

Basa Loma Basa Lemes (Keur ka sorangan) Basa Lemes (Keur ka batur)


Abus, asupLebetLebetAcan, tacan, encanTeu acanTeu acanAdiAdiRai, rayiAjang, keur, pikeunKanggoHaturanAjarAjarWulang, wurukAji, ngajiNgajiNgaosAkangAkangEngkangAkiPun akiTuang EyangAku, ngakuAku, ngakuAngken, ngangkenAloPun aloKapiputraAlusSaeSaeAmbeh, supaya, sangkanSupadosSupadosAmbekAmbekBenduAmbe, ngambeuNgambeuNgambungAmit, amitamPermiosPermiosAnggelBantalBantal, kajang mastaka

Paribasa - Babasan ( conto kalimat & hartina ) bag. 3

(R)Rémpan batan mesat gobangkacida inggisna.
"Ulah miluan démontrasi, bisi cilaka…"
"Moal, Ma, da lobaan…"
"Iiih… ari kolot mah rémpan manan mesat gobang,"
"Du'akeun wé atuh ku ema,"
"Enya, sok, dijurungkeun atuh, asal démontrasina ulah jadi nyieun karusuhan…"

Rumpak Caringin di BuruanGeus moal aya deui nu ngingetan, sabab geus teu boga kolot atawa dulur saluhureun.
"Kunaon silaing bet rambisak?"
"Na manéh teu apal, lanceuk kuring tilar dunya?"
"Innalillahi Wa Innalillahi rozi'un, sumpah teu apal. Milu bélasungkawa pisan atuh. "
"Nuhun pisan. Kuring téh mani ngenes pisan euy. Indung bapa, geus teu aya. Lanceuk hiji-hijina miheulaan ninggalkeun kuring. Dulur teu boga, baraya ogé teuing di marana, rumpak caringin di buruan…"

Rusuh luput, ganjang pincang, kajeun kendor dapon ngagémbol.Sanajan gancang ogé, ari gaplah mah (teu hasil), mending kénéh kendor bari jeung hasil.
"Si Baron mah, …

Paribasa - Babasan ( conto kalimat & hartina ) bag. 2

(H) Hadé gogog hadé tagogHadé basa, hadé tata, hadé paripolahna.
Satuju Ema mah, upama Si Nyai kawin ka Cép Nurna téh. Budakna bageur, hadé gogog, hadé tagog.
Hadé ku omong goréng ku omongSagala rupa perkara bisa disebut hade atawa goreng lantaran omonganana.
"Enya kitu Ujang nu maok buah Pa Haji teh?"
"Sumuhun!"
"Menta dihampura ka dituh!"
"Alim, isin!"
"Keun bae najan dicarékan ogé, hadé ku omong goréng ku omong!"

Halodo sataun lantis ku hujan sapoéKalakuan hadé, bisa lantis alatan ku sakali nyieun kasalahan.
"Jang Omad teh santri nu leket ibadah. Bageur jeung soméah ka tatangga. Tapi hiji poé kalepasan malengpeng hayam Pa Erté nepi ka paéhna. Atuh dibaraeudan ku urang lembur. Abong halodo sataun lantis ku hujan sapoé,"

Paribasa - Babasan ( conto kalimat & hartina ) bag 1

(A) Abong létah teu tulanganNgomong henteu dipikir heula, tungtungna matak pikanyerieun batur.
"Cep Isud mah ngahina Jang Among téh mani di hareupeun batur, abong létah teu tulangan, nepi ka urusan anu kacida rusiah ogé diomong-omong.
Adat kakurung ku igaLaku-lampah anu kurang hadé, hésé pisan dileungitkeunana.
"Sangkilang mindeng disetrap ku Guru, kana kabeurangan sakola téh, Si Buruy mah henteu kapok-kapok, abong geus adat kakurung ku iga."

TATARUCINGAN YU..?

Nyanggakeun ieu tatarucingan, étang-étang hiburan wé. Ka nu badé ngawaler, mangga baé serta dina komentar, luyu jeung nomerna. Jawaban nu leres (nu teu leres gé) engké dipasihan hadiah. Hadiahna du'a wé nya, mugia sing panjang yuswa, sing ageung rejeki, sing laksana naon nu dipikahoyong, sing salamet dunya ahérat. Amin.
Ieu sisindiran kénging nyutat tina buku Tatarucingan, Yu yasana Hadi AKS (Pamulang, 2006).
Maké baju bodas lain dokter, make topi héjo lain tentara. Naon?Hayam naon anu sukuna sarébu?Diubek ditéangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?Sato naon anu teu bisaeun mundur?Bangku naon anu bisa didahar?Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut!Batu naon anu teu aya di cai?Oray naon anu teu bisaeun ngaléor?Jalma naon nu sukuna tilu panonna opat?

Conto Khutbah Nikah (Basa Sunda)

Bismillah
Alhamdulillah

Patepang di salaka maya
dilajengkeun di buana nyata
dua teuteup
ngagedurkeun geter-geter asih
janten pasini jangji:
seja laki rabi

kiwari
cunduk di waktu
ninggang di mangsa
nitih wanci nu mustari
ayi (Nami Panganten Pameugeut) sareng néng (Nami Panganten Istri)  didahupkeun
di balé nyungcung

Diajar Paribasa Sunda

Seueur pisan babasan paribasa sunda nu ku simkuring hilap deui, ma’lum ulin di kota nyarita loba teu make sunda komo deui paribasa pastina oge jarang kapake.. ayeuna sugan jeung sugan rek diajar deui babasan paribasa .. manawi para wargi bade nambihan sumangga diantos …
taya tangan pangawasa: jiga anu dipupul bayu, henteu boga tanaga;
aya nu dianjing cai: aya nu diarep-arep atawa dihéroan. Kecap héro murwakanti jeung séro, ari séro nu disebut anjing cai téa.
peureum kadeuleu beunta karasa: ngagambarkeun nu kaédanan sok inget baé ka nu dipikabogoh;
samar polah samar rasa: henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina haté baé, tacan bruk-brak;
seungit angin-anginan: seungit pisan meleber ka mana-mana;
satungtung deuleu: ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan;
ciri sabumi cara sadésa: masing-masing tempat bogaeun adat séwang-séwangan anu henteu sarua;
kudu bisa pindah cai pindah tampian: kudu bisa nyaluyukeun manéh jeung lingkungan anu…

PURWAKANTI BASA JEUNG GAYA BASA

Purwakanti nyaéta padeukeutna sorakecap dina ungkara kalimah, bagian-bagian kalimah, atawa réndonan kecap-kecap; utamana dina puisi. Perenahna bisa ngaréndéng dina sakalimah atawa sapadalisan, bisa ogé ngaruntuy dina antar padalisan.
Rupa-rupa purwakanti
Purwakanti pangluyu
Purwakanti pangluyu téh nyaéta purwakanti anu aya dina saungkara atawa sapadalisan, lain purwakanti antarungkara atawa antarpadalisan; jadi mangrupa purwakanti rantayan. Pangna disebut pangluyu, duméh nyaluyukeun sora atawa wianjana dina kecap-kecap.
Contona:
diteuteup ti hareup sieup (eu, eup)
disawang ti tukang lenjang (a, ang)
ditilik ti gigir lenggik

Purwakanti maduswara
Purwakanti maduswara nyaéta purwakanti anu murwakanti sora vokalna.
Contona:
Kokoro nyoso malarat rosa (o,o;a,a)
ambek nyedek tanaga midek (e)
kapipit galih, kadudut kalbu (i,i;u,u)
lalaki langit lalanang jagat (a,i;a,a)

TRITANGTU: KONSEP FALSAFAH SUNDA BUHUN

Istilah Tri Tangtu ini membawa kita kepada pertanyaan ;
1. Kenapa Tri atau tiga ?
2. Apa yang disebut atau yang dimaksud dengan Tangtu ?

Namun sebelum menjawab 2 pertanyaan diatas, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai apa yang disebut BUDAYA, oleh karena Tri Tangtu ini sangat erat melekat dengan Budaya Sunda.
Kita ketahui , bahwa banyak sekali cerita dan pengertian mengenai apa yang disebut budaya, namun tidak ada salahnya kalau saya mencoba menambahkan satu lagi kriteria budaya ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua.
Menurut saya pengertian Budaya ini harus ditarik secara makro dan jangan dipersempit,agar dapat mewadahi segala aspek dan dimensi.
Apabila kita berandai-andai tatkala seorang individu mempertanyakan tentang eksistensinya sendiri dalam pertanyaan ; Siapa aku ?, darimana aku ?, dan hendak kemana aku ?, ini merupakan pencarian jati diri.
Proses pencarian jati diri sangat dipengaruhi oleh alam dan lingkungan hidupnya, sehingga dari apa yang…

Salaka Nagara, Karajaan Munggaran di Nusantara

Meh saabad kaliwat, urang Sunda pareumeun obor, poek meredong. Teu timu ka tuturus, teu wawuh ka karuhun, teu apal ka asal. Pugag mapay raratan, teu nyaho sajarah sorangan. Matak teu aneh, najan geus ampir sadasawarsa basa Sunda sakarat ge, teu piduli ieuh. Katambahan ku katerangan ti nunulis dina buka sajarah Indonesia, ngan aya ; Kerajaan Tertua di Jawa Barat ialah Tarumanagara, dengan rajanya Purnawarman. Geus weh. Kawas Tarumanagara teh karajaan ciciptaan, Purnawarman raja kajajaden, teu puguh indung bapana.

Ti antara 30 juta padumuk Tatar Sunda taun 70-an , aya sababaraha urang nu eungeuh kana sajarah Sunda,nyaeta Drs.Atja (suargi) – jadi Kepala Musium Negeri Jawa Barat nepi ka taun 1982 – ngayakeun panalungtikan kalawan waragad pribadi. Dibarengan ku Drs. Saleh Danasasmita (suargi), Drs.Uka Tjandrasasmita (kiwari Doctor) – Kepala Musium Puseur Manten, R.Enoch Atmadibrata.

Taun 1985 ngadeg Sundanologi nu nuluykeun panalungtikan, diluluguan ku Prof.Dr.S.Ekajati al…

KUJANG MENURUT BERITA PANTUN BOGOR

Image
Oleh:Anis Djatisunda

Purwaka
Berbicara tentang kujang, identik dengan berbicara Sunda Pajajaran masa silam.Sebab, alat ini berupa salah sastu aspek identitas eksistensi budaya Sunda kalaitu. Namun, dari telusuran kisah keberadaannya tadi, sampai sekarang belumditemukan sumber sejarah yang mampu memberitakan secara jelas dan rinci. Malahbisa dikatakan tidak danya sumber berita sejarah yang akurat.

Satu-satunya sumber berita yang dapat dijadikan pegangan(sementara) yaitu lakon-lakon pantun. Sebab dalam lakon-lakon pantun itulahkujang banyak disebut-sebut. Di antara kisah-kisah pantun yang terhitung masihlengkap memberitakan kujang, yaitu pantun (khas) Bogor sumber Gunung Kendengsebaran Aki Uyut Baju Rambeng. Pantun Bogor ini sampai akhir abad ke-19 hanyadikenal oleh warga masyarakat Bogor marginal (pinggiran), yaitu masyarakatpedesaan. Mulai dikenalnya oleh kalangan intelektual, setelahnya tahun 1906C.M. Pleyte (seorang Belanda yang besar perhatiannya kepada sejarah Pajaj…

KIDUNG SUNDA

Image
Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang (syair) dan kemungkinan besar berasal dari Bali. Dalam kidung ini dikisahkan prabu Hayam Wuruk dari Majapahit yang ingin mencari seorang permaisuri, kemudian beliau menginginkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama. Namun patih Gajah Mada tidak suka karena orang Sunda dianggapnya harus tunduk kepada orang Majapahit (baca orang Jawa). Kemudian terjadi perang besar-besaran di Bubat, pelabuhan tempat berlabuhnya rombongan Sunda. Dalam peristiwa ini rombongan Kerajaan Sunda dibantai dan putri Sunda yang merasa pilu akhirnya bunuh diri.

Versi kidung Sunda
Seorang pakar Belanda bernama Prof Dr. f, menemukan beberapa versi KS. Dua di antaranya pernah dibicarakan dan diterbitkannya:
1. Kidung Sunda
2. Kidung Sundâyana (Perjalanan (orang) Sunda)
Kidung Sunda yang pertama disebut di atas, lebih panjang daripada Kidung Sundâyana dan mutu kesusastraannya lebih tinggi dan versi iniliah…

KEARIFAN EKOLOGIS KARUHUN SUNDA

Oleh : Nandang Rusnandar

Menjaga Kelestarian Alam
Nenek moyang "karuhun" Sunda telah memiliki kearifan dalam penataan lingkungan (ekologi). Salah satu contoh yaitu orang Rawayan (Baduy) adalah salah satu sisa-sisa karuhun Sunda jaman dahulu yang dikenal kuat memegang prinsip adat. Mereka memiliki kearifan ekologis yang tercermin dari pegangan hidup mereka, yaitu seperti ungkapan berikut:

• Ngaraksa Sasaka Pusaka Buana mengandung makna, menjaga warisan suci di atas bumi. Adapun yang dimaksud dengan "warisan suci di atas bumi" adalah kelestarian alam yang masih terjaga. Tanah yang masih tetap subur, sumber air yang belum tercemar, udara yang bersih, sehat, nyaman belum terkena polusi, serta bumi yang masih terjaga keseimbangan ekologisnya. Sasaka Pusaka Buana adalah buana bumi yang masih tetap layak, sehat, nyaman untuk dihuni oleh manusia dan makhluk lainnya, yang kelak akan diwariskan kepada anak cucu kita.

• Lojor teu beunang dipotong, pondok teu beu…

GURAT BADAG AWAL SAJARAH JAWA BARAT, DATA-DATA ARTEFAK NGEUNAAN MASYARAKAT SUNDA, KAPANGGIH DINA :

Warta Cina: Dina taun 132 M raja YE TIAO nu ngaran TIAO-PIEN ngirim utusan ka Cina. Ye Tiao = Jawadwipa, jeung Tiao-Pien = Dewawarman.
.Warta Ptolemeus; Dina taun 160 M saurang ahli elmu bumi urang Iskandariyah turunan Yunani, nu ngaranna CLAUDIUS PTOLEMEUS nulis catetan, nu sumberna ti pelaut Arab nu sering ngabuniaga ka India,nerangkan yen IABADIO = YAWA-DWIPA nagri nu subur. Aya kota dagang nu disebut ARGYRE = Kota Perak >Rajata pura, di SALAKANAGARA.
.Warta FA-HIEN inyana pendeta Budha, samulangna ti India , balayar ngaliawatan laut kidul. kasarung tur angkleung-angkleungan hanjat ka hji pulo salila 5 bulan. Pulau teh disebut Ya-Va-Di dina tgl. 14 April tahun 414 M. Inyana nyebutkeun aya nagari endah tur badag, disebut TO-LO-MO = Ta ru ma (Nagara)
.Prasasti, nu kapanggih aya 20 : a. Prasasti Tarumanagara:-Ciaruteun (Bogor)
-Kebon kopi (Bogor)

Prabu Siliwangi dan Mitos Maung Dalam Masyararat Sunda

Image
Dalam khazanah kebudayaan masyarakat tatar Sunda, maung atau harimau merupakan simbol yang tidak asing lagi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda dikorelasikan dengan simbol maung, baik simbol verbal maupun non-verbal seperti nama daerah (Cimacan), simbol Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi, hingga julukan bagi klub sepak bola kebanggaan warga kota Bandung (Persib) yang sering dijuluki Maung Bandung. Lantas, bagaimana asal-muasal melekatnya simbol maung pada masyarakat Sunda? Apa makna sesungguhnya dari simbol hewan karnivora tersebut

Maung dan Legenda Siliwangi
Dunia keilmuan Antropologi mengenal teori sistem simbol yang diintrodusir oleh Clifford Geertz, seorang Antropolog Amerika. Dalam bukunya yang berjudul Tafsir Kebudayaan (1992), Geertz menguraikan makna dibalik sistem simbol yang ada pada suatu kebudayaan. Antropolog yang terkenal di tanah air melalui karyanya “Religion of Java” itu menyatakan bahwa sistem simbol mer…

Sunda Wiwitan (Dok.Salakanagara)

Sunda Wiwitan (Bahasa Sunda: "Sunda permulaan", "Sunda sejati", atau "Sunda asli") adalah agama atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (animisme dan dinamisme) yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda.[1] Akan tetapi ada sementara pihak yang berpendapat bahwa Agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monotheisme purba, yaitu di atas para dewata dan hyang dalam pantheonnya terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak, Banten; Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi; Kampung Naga; dan Cigugur, Kuningan. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam.

Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sanghyang siksakan…

Semar & Punokawan

Image
MAYA adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu. Yang ada itu sesungguhnya tidak ada.
Yang sesungguhnya ada, ternyata bukan.
Yang bukan dikira iya.
Yang wanter (bersemangat) hatinya, hilang kewanterane (semangatnya), sebab takut kalau keliru.
Maya, atau Ismaya, cahaya hitam, juga disebut SEMAR artinya tersamar, atau tidak jelas.

Di dalam cerita pewayangan, Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa, ia diberi anugerah mustika manik astagina, yang mempunyai 8 daya, yaitu: 1. tidak pernah lapar
2. tidak pernah mengantuk
3. tidak pernah jatuh cinta
4. tidak pernah bersedih
5. tidak pernah merasa capek
6. tidak pernah menderita sakit
7. tidak pernah kepanasan
8. tidak pernah kedinginan

Bagong – Bawor – Cepot

Image
Ki Lurah Bagong adalah nama salah satu tokoh panakawan dalam kisah pewayangan yang berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tokoh ini dikisahkan sebagai anak bungsu Semar. Dalam pewayangan Sunda juga terdapat tokoh panakawan yang identik dengan Bagong (dalam bahasa Sunda: bagong berarti babi hutan, celeng), yaitu Cepot atau Astrajingga, adalah anak tertua Semar, dan di versi wayang golek purwa- Sunda terkenal dengan sebutan Cepot atau Astrajingga , disebut juga Gurubug atau Kardun, sedang di Jawa Timur lebih dikenal dengan nama Jamblahita. Di daerah Banyumas, panakawan ini lebih terkenal dengan sebutan Bawor, Pada wayang Banjar – Kalimantan Selatan ia dipanggil Begung. Ciri Fisik, sebagai seorang panakawan yang sifatnya menghibur penonton wayang, tokoh Bagong pun dilukiskan dengan ciri-ciri fisik yang mengundang kelucuan, bertubuh pendek dan gemuk, dengan mata bundar besar, bibirnya lebar, hidung kecil dan bersifat agak kekanak-kanakan.
bagong (e-wayang) Gaya bicara B…

Adipati Karna / Radheya / Suryaputra / Basusena / Bismantaka

Image
Karna adalah salah satu tokoh penting dalam Mahabharata. Ia adalah putra tertua Kunti, sehingga merupakan saudara seibu Pandava dan merupakan yang tertua dari keenam saudara tersebut. Walaupun Duryodhana menunjuknya sebagai raja Anga, perannya dalam kisah Mahabharata jauh melebihi peran seorang raja. Karna bertarung di pihak Kaurava dalam perang di Kurukshetra.

Semasa mudanya, Kunti merawat resi Durvasa selama satu tahun. Sang resi sangat senang dengan pengabdian yang diberikan olehnya sehingga memberikan anugerah untuk memanggil salah satu dari para dewa dan dewa yang dipilihnya tersebut akan memberiknya seorang putra yang mempunyai sifat baik menyamai dewa tersebut. Karena ragu-ragu apakah anugerah tersebut benar, Kunti, selagi masih belum menikah, memutuskan untuk mencoba mantra tersebut dan memanggil dewa matahari, Surya. Ketika Surya menampakkan diri didepannya, Kunti terpesona. Karena terikat mantra Durvasa, Surya memberinya seorang anak secemerlang dan sekuat aya…

Pandawa (5) Sadewa / Tangsen

Image
Raden Sadewa atau Tangsen yang merupakan saudara kembar dari Raden Nakula adalah bungsu dari Pandawa. Ia adalah putra dari Dewi Madrim dan Batara Aswin, dewa kembar bersama Batara Aswan, ayah Nakula. Raden Sadewa memiliki perwatakan jujur, setia, taat pada orang tua dan tahu membalas budi serta dapat menjaga rahasia. Dalam hal olah senjata, sadewa ahli dalam penggunaan pedang. Nama-nama lain dari Sadewa adalah Sudamala, dan Madraputra.
Dalam penyamaran di Negri Wirata Sadewa menjadi pengurus taman kerajaan di Wirata bernama Tantripala. Jika Nakula tak dapat lupa akan segala hal maka, Sadewa juga memiliki ingatan yang kuat serta ahli dalam hal menganalisis sesuatu. Sadewa juga ahli dalam hal Metafisika dan dapat tahu hal yang akan terjadi. Ini diperoleh dari Ditya Sapulebu yang dikalahkannya dan menyatu dalam tubuhnya saat Pandawa membuka hutan Mertani. Selain itu, Sadewa mendapatkan wilayah Bumiretawu atau juga disebut Bawertalun. Sadewa menikah dengan Dewi Srengginiwati p…

Pandawa (4) Nakula / Pinten

Image
Resminya, Nakula atau Pinten adalah putra dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Namun karena Prabu Pandu tak dapat behubungan tubuh dengan istrinya, maka Dewi Madri yang telah diajari ilmu Adityaredhaya oleh Dewi Kunti memanggil dewa tabib kayangan yang juga dikenal sebagai dewa kembar. Batara Aswan-Aswin. Nakula adalah putra dar Batara Aswan sedang Sadewa adalah putra dari Batara Aswin.

Raden Nakula memiliki perwatakan jujur, setia, taat pada orang tua dan tahu membalas budi serta dapat menjaga rahasia. Setelah 12 tahun menjadi buangan di hutan, Nakula beserta saudara-saudaranya menyamar di negri Wirata. Di sana Nakula menjadi seorang pelatih kuda kerajaan bernama Darmagrantika. Aji-aji yang dimiliki oleh Nakula adalah Aji Pranawajati yang berhasiat tak dapat lupa akan hal apapun. Aji ini ia dapat dari Ditya Sapujagad, seorang perwira Kerajaan Mertani di bawah kekuasaan Prabu Yudistira yang menyatu dalam tubuhnya. Nakula pun mendapat wilayah yang dulu diperintah oleh Sapujaga…

Pandawa (3) Arjuna / Permadi / Janaka / Dananjaya / Palguna

Image
Raden Arjuna adalah putra ketiga dari pasangan Dewi Kunti dan Prabu Pandu atau sering disebut dengan ksatria Panengah Pandawa. Seperti yang lainnya, Arjuna pun sesungguhnya bukan putra Pandu, namun ia adalah putra dari Dewi Kunti dan Batara Indra. Dalam kehidupan orang jawa, Arjuna adalah perlambang manusia yang berilmu tingga namun ragu dalam bertindak. Hal ini nampak jelas sekali saat ia kehilangan semangat saat akan menghadapi saudara sepupu, dan guru-gurunya di medan Kurusetra. Keburukan dari Arjuna adalah sifat sombongnya. Karena merasa tangguh dan juga tampan, pada saat mudannya ia menjadi sedikit sombong.

Arjuna memiliki dasanama sebagai berikut : Herjuna, Jahnawi, Sang Jisnu, Permadi sebagai nama Arjuna saat muda, Pamade, Panduputra dan Pandusiwi karena merupakan putra dari Pandu, Kuntadi karena punya panah pusaka, Palguna karena pandai mengukur kekuatan lawan, Danajaya karena tidak mementingkan harta, Prabu Kariti saat bertahta menjadi raja di kayangan Tejamaya …

Pandawa (2) Bima / Werkudara / Bimasena / Bratasena / Abilawa

Image
Raden Werkudara atau Bima merupakan putra kedua dari Dewi Kunti dan Prabu Pandudewanata. Tetapi ia sesungguhnya adalah putra Batara Bayu dan Dewi Kunti sebab Prabu Pandu tidak dapat menghasilkan keturunan. Ini merupakan kutukan dari Begawan Kimindama. Namun akibat Aji Adityaredhaya yang dimiliki oleh Dewi Kunti, pasangan tersebut dapat memiliki keturunan.

Pada saat lahirnya, Werkudara berwujud bungkus. Tubuhnya diselubungi oleh selaput tipis yang tidak dapat disobek oleh senjata apapun. Hal ini membuat pasangan Dewi Kunthi dan Pandu sangat sedih. Atas anjuran dari Begawan Abiyasa, Pandu kemudian membuang bayi bungkus tersebut di hutan Mandalasara. Selama delapan tahun bungkus tersebut tidak pecah-pecah dan mulai berguling kesana kemari sehingga hutan yang tadinya rimbun menjadi rata dengan tanah. Hal ini membuat penghuni hutan kalang kabut. Selain itu para jin penghuni hutan pun mulai terganggu, sehingga Batari Durga, ratu dari semua makhluk halus, melapor pada Batara Gu…

Pandawa (1) Puntadewa / Samiaji / Yudhistira / Dharmaputra

Image
Raden Puntadewa adalah putra sulung dari Prabu Pandudewanata dan Dewi Kuntinalibrata. Sesungguhnya Puntadewa merupakan putra kedua dari Dewi Kuntinalibrata. Akibat Ajian Adityaredhaya ajaran Resi Druwasa, Kunti sempat hamil, sesaat sebelum terjadinya sayembara pilih. Lalu putranya yang di keluarkan dari telingga yang dinamai Karna dibuang dan kemudian diasuh oleh seorang sais kereta bernama Adirata.

Secara resmi memang Puntadewa adalah putra Prabu Pandu dan Dewi Kunti namun sesungguhnya ia adalah putra Dewi Kunti dan Batara Darma, dewa keadilan. Hal tersebut diakibatkan oleh kutukan yang diucapkan oleh Resi Kimindama yang dibunuh Pandu saat bercinta dalam wujud kijang. Tapi akibat dari ajian Adityaredhaya, Dewi Kunti dan Prabu Pandu masih dapat memiliki keturunan untuk menghasilkan penerus takhta kerajaan. Puntadewa bersaudarakan empat orang, dua saudara seibu dan 2 saudara berlainan ibu. Mereka adalah Bima atau Werkudara, Arjuna atau Janaka, Nakula atau Pinten, dan Sade…

Nama untuk Anak Perempuan dari Tokoh Pewayangan

Memiliki seorang anak adalah sebuah kebahagiaan yang tak terkira, saat itu juga kita sebagai orang tua tentu berusaha untuk memberikan nama yang baik, karena kata orang tua nama adalah do'a, dengan demikian ada sedikit dari sejarah, wayang Jawa dan Bali. semoga bermanfaat catatan : yang tokohnya memiliki karakter buruk bisa dihindari.

Adaninggar, putri raja Cina. Tokoh wayang menak.Agni. Dewi Api.Ambarasari. Murid pesaraman Ukir Sari berasal dari Ambaradia. Ambarawati. Murid pesaraman Ukir Sari berasal dari Ambaradia.Anjani. Anak Dewi Daksi yang diberi hadiah Cupu Gading Astagina oleh Batara Semirang agar perselingkuhan ibunya dirahasiakan. Ibu Hanoman.Anjasmara. Putri Patih Logender yang menikah dengan sepupunya, Damarwulan.Antakawulan , istri Arjuna. berputra Bambang AntakadewaArimbi. Ibu Gatotkaca. Rakseksi dari Pringgandani yang berhati jujur.Aswani. Istri Kumbakarna.Badrahini. Ibu Dewi Sumbadra.

Ngaguar Cawokah

Image
Laporan : Mamat Sasmita

Cawokah cek kamus LBSS mah hartina teh jorang, porno, resep nyebut kecap-kecap nu kudu dibalibirkeun jeung nyaritakeun sual nu matak ngahudang birahi. Jadi hartina cawokah teh teu beda jeung jorang, sedengkeun jorang cek kamus keneh nyaeta sok resep ngucapkeun kecap-kecap nu kotor bisana sok dibalibirkeun, upamana nyebut rarangan. Pangna cawokah jadi jejer dina sawala di PSS poe Saptu tanggal 12 September 2009 teh kulantaran teu bisa dibantah carita cawokah mindeng kapanggih dina guguyon Sunda, komo dina carita lisan. Contona disertasi Lina Maria Coster Weijsman (1929) nu judulna Uilespiegelverhalen in Indonesie in het biezonder in de Soendalanden ( Carita lucu di Indonesia utamana di Tanah Sunda). Buku Serial Heureuy Parahyangan meunang Kang Nay (1972). Atuh ka dieunakeun mindeng kapanggih dina buku serial heureuy Sabulangbentor karyana Taufik Faturohman. Geus puguh ari dina guguyun lisan mah tara kaliwat carita cawokah teh. Kagambar kumaha ngehk…

Mayapada Indah Wayang Golek

Seni rupa sandiwara boneka berkayu atau lebih lazim jenengan – namanya Wayang Golek, tindak-tanduknya memang kelihatan seperti lagi ngagulitik atau menggolek, asal muasalnya di dataran tinggi Priangan Jawa Barat yang kerajaan buddha Pajajaran masih misésa atau menguasai pada abad XV M., tatkala itu, Sunan Giri, salah satu dari sembilan Wali Songo yang mendatangi pulau Jawa dari perbagai negeri ufuk timur seperti Persia, Turki, Mesir dan Cina untuk beruluk salam sambil mencanangkan kawibawan firman Allah, dipercaya memperkenalkan seni ini kepada penduduk setempat.

Itu lambat-laun terjungkar-jangkir sepanjang daerah Priangan, bergabung sama adat istiadat pra-Islam dan budaya khayalak ramai. Pada hakekatnya, ini dilantarankan aspeknya yang sudah merecup dalam benak masyarakat awam, tasmat menggalang faham-faham hikmah filsafat, akhlak atau malahan bermuatan kasad propaganda. Bahwasanya, setiap babak pementasan adalah bidang permata atau ibarat tematis filsafat tertentu, den…

Nama untuk Anak laki-laki dari Tokoh Pewayangan

Memiliki seorang anak adalah sebuah kebahagiaan yang tak terkira, saat itu juga kita sebagai orang tua tentu berusaha untuk memberikan nama yang baik, karena kata orang tua nama adalah do'a, dengan demikian ada sedikit dari sejarah, wayang Jawa dan Bali. semoga bermanfaat catatan : yang tokohnya memiliki karakter buruk bisa dihindari.
ABIMANYU = dikenal pula dengan nama : Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pangalasan, Partasuta, Kirityatmaja, Sumbadraatmaja, Wanudara dan Wirabatana. Ia merupakan putra Arjuna, salah satu dari lima satria Pandawa dengan Dewi Sumbadra, putri Prabu Basudewa, raja Negara Mandura dengan Dewi Badrahini.ADITYA MINTRAGNA = Adipati Alengka yang diutus Rahwana menggempur Maespati untuk merebut Citrawati.AGASTYA = Pertapa sakti.

Pusaka, Senjata dan Aji-Ajian dalam Pewayangan

asekten kang ngedab-edabi para ratu lan satriya mau jalaran saka gentur tapane nggennya ngupadi kasekten iku mau. Sawantaha pancen ana kang saka lorotan bapa utawa eyange, ana maneh kang pancen saka ngapusi kayata Dasamuka kang apuskrama marang Resi Subali. Akeh2e saka asihing dewa jalaran gede lelabuhane marang dewa utawa sasama.
Anoman: kuku pancanakaaji-aji pancasona, bayu bajra, bayu ronta, sima bobot Antareja: upas anta ambles bumi, sekali jilat gosong (saka eyange Anantaboga) Arjuna: panah pasopati, sarotama, ardhadhedhali, ardhasengkali, keris pulanggeni, kalanadhah, aji-aji sepiangin, malayabumi, brahmasirah (membuat alam menjadi terang), parjanya astra (menggelapkan cuaca), agni sastra (kobaran api) Aswatama: senjata cundhamanik Baladewa: gada nanggala lan alugara Batara Kala: keris kalanadah, keris kaladeteh Batara Kamajaya: kemayan cakrakembang Batara Surya: kereta Jatisurya Bhisma: tameng wesi

Sekilas Biografi " Abah " Asep Sunandar Sunarya

Image
Dalang (Maestero) Wayang Golek Inovatif Itulah julukan yang sekiranya pantas "Abah"  sandang.

Jenis kesenian wayang golek memiliki fenomena tersendiri di dalam dunia kesenian. Keberadaannya masih terus dipertahankan agar tetap hidup sebagai salah satu khazanah Budaya Sunda, meskipun pementasannya dewasa ini sudah sangat langka dan terbatas pada tempat serta kesempatan tertentu saja.
Bila mendengar nama Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya, maka kita akan langsung dapat mengingat Kesenian Wayang Golek yang merupakan salah satu warisan paling berharga untuk dilestarikan. Nilai-nilai luhung Seni dan Budaya Sunda.

Wayang Golek versi Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya cenderung bergaya kontemporer.
Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya dilahirkan pada tanggal 3 September 1955 merupakan putera ke-7 dari 13 bersaudara putera-puteri Ki Dalang legendaris Abah Sunarya dengan Ibu Cucun Jubaedah.

Sanghyang Rancasan & Asal Usul Panakawan

Kisah ini berbeda dengan riwayat atau silsilah panakawan pada umumnya, namun ini menambah perbendaharaan dan memperkaya kisah tentang “dewa serta panakawan” dalam pewayangan. Diterjemahkan bebas dari Karya R.U.Partasuwanda, Dalang masyhur pada jamannya dekade 1950 – 1970, dengan ciptaannya “wayang golek moderen” :

Sanghyang Rantjasan sebuah lakon “carangdinapur” , pada buku terjemahannya ke basa Sunda – karya Ronggo Warsito: “Wisnu Nitis-Pustaka Raja Purwa” Lakon ini dipentaskan oleh sepuluh dalang ternama di Jawa Barat – dalam rangka perayaan 40 tahun harian SIPATAHOENAN pada tahun 1962. Menurut versi pewayangan Sunda, Sanghyang Rancasan adalah anak Sanghyang Tunggal, berbagai versi yang menceritakan tentang Sanghyang Rancasan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai putra sulung Sanghyang Tunggal.
Sebagai anak dari penguasa Kahyangan sudah jelas mempunyai ilmu dan kesaktian sangat tinggi. Hampir seluruh kesaktian yang dimiliki oleh ayahnya dikuasainya, hanya saja yang men…

Mengenal Fungsi dan Bentuk Kujang

Image
Kujang identik dengan identitas dan eksistensi kebudayaan masyarakat Sunda. Orang Sunda tak bisa dipisahkan dengan kujang.
Menurut Anis Djati Sunda, berdasarkan Pantun Bogor, kujang mempunyai beberapa fungsi dan bentuk.

Kujang berdasarkan Fungsinya antara lain:
- Kujang Pusaka = kjang yang melambangkan keagungan
- Kujang Pakarang = kujang dipakai sebagai alat perang
- Kujang Pangarak = kujang yang dipergunakan dalam kegiatan upacara adat
- Kujang Pamangkas = kujang yang dipergunakan untuk keperluan bertani

Kujang berdasarkan bentuknya:
- Kujang Jago = kujang yang menyerupai ayam jantan (jago)
- Kujang Ciung = kujang seperti burung/manuk ciung
- Kujang kuntul = kujang yang hampir menyerupai burung bangau (kuntul)
- Kujang Badak = kujang yang bentuknya seprti badak
- Kujang Naga = kujang yang bentuknya menyerupai mitologi naga
- Kujang Bangkong = kujang bentuknya seperti katak

Asal Mula Wayang Golek

Image
Banyak yang menyangka bahwa seni wayang golek berasal dari India. Namun, dalam buku pengenalan wayang golek purwa di Jawa Barat, R. Gunawan Djajakusumah membantah hal ini. Menurut beliau wayang golek adalah budaya asli yang dikembangkan masyarakat Indonesia. Mungkin saja didalamnya ada akulturasi dengan pengaruh budaya lain.

Perkataan wayang berasal dari “wad an hyang”. Artinya leluhur. Akan tetapi ada juga yang berpendapatan yaitu dari kata “boyangan", mereka yang berpendapatan bahwa wayang berasal dari India, nampaknya melihat dari asal ceritanya yaitu mengambil dari cerita Ramayana dan Mahabarata berasal dari kitab suci Hindu, tetapi selanjutnya cerita-cerita itu diubah dan disesuaikan dengan kebudayaan Jawa.

Kehadiran wayang golek tidak dapat dipisahkan dari wayang kulit karena wayang golek merupakan perkembangan dari wayang kulit. Namun, Salmun (1986) menyebutkan bahwa pada tahun 1583 masehi Sunan Kudus membuat wayang dari kayu yang kemudian disebut wayang gole…

Nama-Nama Tokoh Wayang Golek

Image
Wayang Golek adalah suatu seni pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu, yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan. Sebagaimana alur cerita pewayangan umumnya, dalam pertunjukan wayang golek juga biasanya memiliki lakon-lakon baik galur maupun carangan yang bersumber dari ceritaRamayana dan Mahabarata dengan menggunakan bahasa Sunda dengan iringan gamelan Sunda (salendro), yang terdiri atas dua buah saron, sebuah peking, sebuah selentem, satu perangkat kenong, sepasang gong (kempul dan goong), ditambah dengan seperangkat kendang (sebuah kendang Indung dan tiga buah kulanter), gambang, dan rebab.


Sejak 1920-an, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden. Popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi sehingga mengalahkan popularitas dalang wayang golek itu sendiri, terutama ketika zamannya Upit Sarimanah dan Titim Patimah sekitar tahun 1960-an. Dalam pertunjukan wayang golek, lakon yang biasa dipertunjukkan adalah lakon carangan. Hanya …

Ragam Wayang Golek Di Nusantara

Image
Arti kata
Golek memiliki sifat pejal. Penikmatan bentuknya sama seperti menikmati arca, boneka, atau benda-benda trimatra lainnya. Kesempurnaan bentuknya bisa dicerap baik dari arah depan, samping, maupun belakang. Ia merupakan boneka tiruan rupa manusia (ikonografi), dibuat dari bahan kayu bulat-torak untuk mempertunjukkan sebuah lakon. Dalam pementasan cerita, ia “dihidupkan” oleh seorang dalang yang sekaligus berperan sebagai sutradara dan pemberi watak atau ekspresi tokoh golek melalui sabetan (gerak) dan antawacana (dialog). 
Asal Mula
Disebutkan oleh sejumlah penulis bahwa menjelang akhir sebuah pertunjukan wayang kulit, dalang selalu menampilkan tarian dengan menggunakan boneka golek. Kata golek dalam bahasa Jawa berarti mencari (nggoleki). Penampilan golek ini mengandung maksud agar setelah penonton usai mengikuti lakon dari awal hingga akhir, mereka bisa nggoleki atau mencari inti pelajaran yang bermanfaat, yang tersirat dalam pertunjukan (Amir, 1991; Wibisono, 19…

Tradisi Lebaran Ala Masyarakat Sunda

Image
Momen Lebaran atau Idul Fitri adalah hal yang paling ditunggu umat Muslim setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Selain sebagai hari kemenangan, Idul Fitri identik dengan hari yang suci di mana setiap orang saling memaafkan satu sama lain. Tak heran jika berkumpul bersama keluarga adalah salah satu hal yang paling dinanti saat Lebaran.  Di kalangan masyarakat Sunda sendiri, ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan menjelang dan saat Lebaran. Namun, tradisi ini juga bisa ditemukan di daerah lain dengan nama yang mungkin berbeda.

Tepungna Islam jeung Tradisi Sunda

Oleh DADAN WILDAN
Ti meletuk datang ka meleték
ti segir datang ka segir deui
lamun dirobah buyut kami
lamun hujan liwat ti langkung
lamun halodo liwat ti langkung
tangsetna lamun buyut dirobah
cadas maléla tiis
buana larang, buana tengah, buana nyungcung
pinuh ku sagara
(Pikukuh Baduy) AJARAN Islam di Tatar Sunda selain telah mengubah keyakinan seseorang dan komunitas masyarakat Sunda juga telah membawa perubahan sosial dan tradisi yang telah lama dikembangkan orang Sunda. Penyesuaian antara adat dan syariah seringkali menunjukkan unsur-unsur campuran antara Islam dengan kepercayaan sebelumnya. Hal tersebut dapat dipahami karena para penyebar Islam dalam tahap awal menggunakan strategi dakwah akomodatif dengan mempertimbangkan sistem religi yang telah ada sebelumnya.

Susunan Warna Kasundaan suatu Pendekatan Interpretatif

Image
Oleh : Yusuf Affendi Djalari Sasnitawinata
Penelitian tentang warna kedaerahan telah dilakukan sejak tahun 1978 dan dilanjutkan pada tahun 1982, yang pertama tentang “ Desain Warna Susunan dan Fungsinya” (1978) dan yang kedua “Susunan Warna Lokal  Di Beberapa Daerah Indonesia” (1982).
Melalui Institut Teknologi Bandung Proyek Pengembangan Ilmu dan Teknologi, Ditjen  Dikti, Dept. Dikbud.
Dari Penelitian yang kedua, diuraikan lagi  penelitian khusus tentang  susunan warna Kasundaan, yang telah saya sebarkan melalui ceramah – ceramah diberbagai tempat dan kesempatan. Sambil menunggu perubahan yang terjadi pada susunan warna yang lama serta unsur-unsur yang mempengaruhinya.  Perlu pengamatan lanjutan.
Dalam rangka “ menjernihkan” penelitian susunan warna, maka dilakukan perbandingan susunan warna Kasundaan dengan susunan warna  di daerah lain, seperti dengan susunan warna kedaerahan dari : budaya Jawa, budaya Pesisiran seperti Cirebon dan Pekalongan, Bali, Sulawesi Utara dan Go…

Makanan Sunda

Image
Oleh H. Unus Suriawiria Gurubesar Bioteknologi dan Agroindustri ITB
RINGKASAN
Dari sekitar 80 jenis Makanan Sunda, lebih dari 65% terbuat dari tumbuh-tumbuhan, sedang sisanya terbuat dari ikan dan daging. Sehingga setelah ada penambahan bumbu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka nilai organoleptik (antara lain rasa dan aroma) makanan akan menjadi lebih menarik. Juga kandungan gizi dan nutrisinya sangat baik untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Serta lebih jauhnya lagi akan dapat menghindari, mengatasi dan bahkan menyembuhkan berbagai jenis peyakit berbahaya.
Penyiapan bahan-bahan menjadi makanan, ada yang dilakukan secara fisik (ditumbuk, dicampur, dimasak), secara kimia (penambahan asam cuka) ataupun secara biologis (proses fermentasi, baik alkoholik misal pada pembuatan tape, ataupun secara non-alkoholik, misal pada pembuatan asinan)
Yang menjadi kendala mengapa Makanan Sunda tidak dapat mendunia seperti halnya Kentucky Fried Chicken, Hamburger, Pizza, Ommelet, Hotdog,…

Amanat Galunggung Prabuguru Darmasiksa Leluhur Sunda

Oleh: Drs. H.R. Hidayat Suryalaga
PURWAWACANA Amanat Galunggung atau disebut Naskah Ciburuy atau Kropok No.632 yang merupakan amanat Prabu Guru Darmasiksa merupakan khasanah Budaya Sunda sebagai kearifan Genus Lokal. Sebenarnya Budaya Lokal dapat ditelusuri melalui tiga tataran: Budaya Lokal yang terdapat di segenap wilayah Nusantara; kajian mengenai hal ini telah banyak digarap para pakar, khususnya dalam kajian Sosiologi dan Antropologi Budaya.Budaya Lokal yang terdapat di Wilayah Jawa Barat/Tatar Sunda bersifat umum tersebar di setiap daerah sebagai penanda budaya etnisnya.Budaya Lokal yang khusus di satu daerah saja; bisa berdasarkan historis, geografis, filologis, filosofis dan sosiologis. Misalnya saja seperti pada kesempatan sekarang, yaitu seputar Budaya Lokal yang terdapat di wilayah Sukapura/Tasikmalaya, karena lokasi ditemukannya kropak No.632 ini dahulu termasuk wilayah Sukapura.

Sunda dan Islam

Tatar Sunda adalah wilayah tempat bermukimnya suku Sunda. Tatar Sunda umumnya disamakan dengan daerah Jawa Barat. Sebelum daerah Jawa bagian barat terpecah menjadi provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat seluruh wilayah ini dianggap sebagai bagian dari etnik Sunda. Oleh sebab itu, ketika membicarakan sejarah Sunda, selalu saja Cirebon, Banten, dan Jakarta menjadi wilayah yang dianggap menjadi bagian dari Sunda. Akan tetapi, kini Jakarta diklaim sebagai tempat bermukim etnik khusus bernama “Betawi”, dan orang-orang Banten menganggap mereka bukan Sunda, melainkan “Banten”. Sebentar lagi, Cirebon ingin berpisah dari Jawa Barat karena mereka merasa bukan “Sunda”. Mereka adalah etnik tersendiri.
Sesungguhnya, kalau yang dilihat adalah perbedaan-perbedaan, tentu akan semakin banyak wilayah yang ingin membentuk provinsi sendiri karena alasan etnisitas seperti kasus Banten dan Cirebon. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa sungguh-sungguh Banten, Cirebon, dan Betawi benar-benar …

Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda

Image
Kanu peryogi mangga di copy , sareng bilih bade nyobi nambihan koleksi , mangga diantos pisan pedar bae di kolom komentar ulah disimpen dina ati , langkung sae di bagi-bagi. Teu hilap Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah anu salah .. bilih basa dina blog para wargi ka copy paste tanpa widi. Buat sobat yang mau nambahin SMS dalam bahasa apa saja silahkan masukan pada kolom komentar , mari kita sharing dan merasakan indahnya berbagi ,  Mangga nyanggakeun Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda mugi katampi.


ASAL-USUL SITU BANDUNG

PARAahligéologitiWalandakawas R.W. van Bemmelen sarta Th. H.F. Klompe atawatiIndonésiakawas J.A. Katili, boga pamadeganyén Danau Bandung Purba kabentukalatan letusan tiGunung Tangkubanparahu. Saterusnapamadegananaétasacaraturun temurun diwariskan ti generasi ka generasi komonepi kaayeuna.

Dina karya R.W. van Bemmelen (1936) The Geological Hystory of Bandung Region (translated from Dutch by Robert Smit and Richard Bennett, 1976), kituogébukunaanu monumental (1949) The Geology of Indonésia, kumaha kepincutnya van Bemmelen ku sasakala Sangkuriang - Dayang Sumbi.

Dinabukugéologisakandel bantal orokanu berbobot éta, masih menyelipkan sasakala Sangkuriang dina boksnya. Sanggeus direkonstruksi, kajadiangéologiBandungvérsi van Bemmelen étaayasasaruaan kronologi kalayan sakakala kasebut, hijidiantaranayén Danau Bandung Purba kabentukalatankajadianGunung Tangkubanparahu anubitujero peutingsartamendet Citarum purba dikalér Padalarang.

Ngabuburit

Ngabuburit, Jaman Baheula jeung Mangsa Kiwari
Sanggeus nungguan sabelas bulan lilana, urang papanggih deui jeung Rhamadan. Di bulan istimewa ieu urang diajak ngasah kaimanan sarta kesabaran kalayan ngosongkeun beuteung alias puasa. Loba hal anu bisa ku urang di pigawé pikeun ngeusianana. Tah, biasana dina jam anu pangaktipna di poé-poé puasa éta pasosoré nyanghareupan magrib,  Lamun ceuk Urang Sunda ngabuburit anu hartina nungguan burit atawa soré nyanghareupan peuting. Lamun nurutkeun kamus umum Basa Sunda susunan Tim LBSS, ngabuburit hartosna “ngalantung ngadagoan burit, biasana pasosore bulan puasa, ari datang deui geus wayah buka”. Pikeun ngeusian kagiatan ngabuburit ieu saban jelema boga pilihanana séwang-séwangan. Urang Sunda ngalakonan aktivitas ngabuburit ieu saprak jaman buhun? Tapi, pastina beda ayeuna mah  kagiatanana. Ngabuburit jaman baheula jeung mangsa kiwari  anu dipigawé sabenerna aya kemiripan ti sisi aktivitas dumasar kana perkembangan jaman.

Watak Budaya Sunda

Image
Sunda berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak / karakter Sunda yang dimaksud adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas diri), dan pinter (pandai/ cerdas) yang sudah dijalankan sejak jaman Salaka Nagara sampai ke Pakuan Pajajaran, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun. Sunda merupakan kebudayaan masyarakat yang tinggal di wilayah barat pulau Jawa namun dengan berjalannya waktu telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sebagai suatu suku, bangsa Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara, di mulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanagara dan Tarumanegara. Bahkan menurut Stephen Openheimer dalam bukunya berjudul Sundaland, Tatar Sunda/ Paparan Sunda (Sundaland) merupakan pusat peradaban di dunia. Sejak dari awal hingga kini,…

Parigeuing Gaya Kapamimpinan (LEADERSHIP) Prabu Siliwangi

Kapamingpinan dina masarakat Sunda, nurutkeun Naskah Kuna Sanghiyang Siksa Kandang Karesian. Ieu naskah kuna teh asli titinggal karuhun Sunda taun 1518 Masehi (Prabu Siliwangi/ Jayadewata pupusna taun 1521 Masehi) anu disundakeun deui kana basa ayeuna ku Drs. Saleh Danasasmita 1985. Ari aksarana ngagunakeun aksara “Ratu Pakuan”, lain Cacarakan. Basana Basa Sunda Buhun. Dina naskah Kuna ieu teh aya palanggeran, tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masarakat jaman harita. Sanajan kitu eta palanggeran teh tetep gede gunana pikeun jadi palanggeran pamingpin Sunda jaman ayeuna. Eta palanggeran teh disebut PARIGEUING.

Karajaan Sumedanglarang

Nurutkeun catetan Bujanggga Manik,deukeut gunung Tompo Omas, aya karajaan Medang Kahyangan, Ngaran eta karajaan kacatet oge dina naskah Carita Parahyangan mangrupa sasaran anu diserang ku Cirebon, dina mangsa kakawasaan Surawisesa. Can jelas naha aya patalina antara Sumedanglarang (larang=rata/datar, padalarang= rata/datar kabeh)jeung Medang Kahyangan? Ngan basa Bujangga Manik datang ka Medang Kahyangan, Sumedanglarang harita geus ngadeg nu puseur dayeuhna di Cipamengpeuk, deukeut kota Sumedang ayeuna. Teu mustahil Bujangga Manik ngambah jalan sisi kaler gunung Tampomas. Sabab harita keur di perjalanan antara Cipunagara (kecamatan Cisalak, Subang) jeung Padabeunghar, kalereun gunung Cereme. Lamun Sumedanglarang teh Medang Kahyangan tangtu kudu nguriling ka kalereun gunung Tampomas. Jalan kalereun gunung Tampomas teh kungsi dipake ku VOC keur ngakut mariem, jeung amunisi, nohonan pamenta Bupati Rangga Gempol III. Eta mariem teh diakut kana rakit ngaliwatan Ciasem, nepi k…

Sri Jayabhupati - Raja Sunda Ka-20

Image
Rakeyan Wuwus disebut oge Prabu Galah Kulon, wafat taun 891 M. Diganti ku Prabu Darmaraksa. Tembong ayana usaha daria ngaraketkeun hubungan Sunda-Galuh. Boh permaisuri Prabu Darmaraksa, boh permaisuri Rakeyan Wuwus, duanana adi Prabu Langlang Bumi ti Galuh. Prabu Langlang Bumi kawin ka lanceuk Darmaraksa, Darmaraksa kawin ka adi Langlang Bumi. Tapi eta usaha teh teu kuat lila, aya saurang mentri Sunda nu fanatik, ngarasa teu ngeunah Sunda diparentah ku terah Galuh.
Inyana maehan Darmaraksa taun 895 M. ngabuktikeun kateupanujuanana. KulantaranRakeyan Wuwus teu boga turunan, nya karajaan Sunda diwariskeun ka Prabu Windusakti, anak Prabu Dewageng, hartina incu Darmaraksa. Salila saabad ti eta kajadian, tayaperistiwa nanaon nu kacatet, boh dina naskah Wangsakerta, atawadina naskah-naskah Sunda kuno liana. Kakara aya beja nu teges ngeunaan raja Sunda nu ka 20 (diitung ti Tarusbawa), nya eta Sri Jayabhupati atawa Prabu Detya Maharaja, nu di tegeskeun ku C.M.Pleyte, dumasar pr…

Mohammad Toha, Pahlawan Bandung Selatan

Image
Saha ari Mohammad Toha teh? Rada hese neangan jalma nu apal kana raratanana, galur bajuangna, komo kana riwayat hirupna Mohammad Toha. Ukur tatalepa tina cenah kana cenah nu jolna ti kolot, nu kungsi milu jadi pajuang angkatan 45. Mang Didi, nu disarebut Abah hiji kolot nu legok tapak genteng kadek, lega ambahan pangalamanana, malah kungsi jadi pajuang 45, milu ngarebut kamerdekaan Indonesia.

Ngalaman perang jeung tentara Inggris Ghurka, tentara Jepang, malah jeung tentara Walanda KNIL, tentara Walanda APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) pingpinan Kapten Westerling. Sakur bangsa deungeun nu hayang ngajajah Indonesia, arasup ka dayeuh Bandung. Dilalawan ku organisasi-organisasi pamuda pajuang, BKR (Badan Keamanan Rakyat, nu engkena jadi TNI ).

Di hiji gedong di jalan Tamblong, nu ayeuna dijieun museum Mandala Wangsit Siliwangi, mun teu salah harita antara taun 1945-1946, dipake markas tentara Walanda. Maranehna mutuskeun dina hiji rapat komando, yen Bandung Selatan, kudu di…

Kerajaan - kerjaan yang Pernah ada di Tatar Sunda

I. Kerajaan Agrabinta (awal abad ke-1 M)
- Kerajaan di Banten, dengan pusat kerajaan di sekitar Mantiung - Banten.

II. Kerajaan Salakanegara (th 130 M)
1. Dewawarman I (130 - 168 M)
- Seorang raja pelarian dari India yang menikah dengan Pohaci putri Aki Tirem, seorang tetua di Rajatapura
- Pusat pemerintahannya ada di Salakanegara di sekitar Banten Sekarang
- Gelarnya adalah Prabu Darmalokapala Dewawarman (H)Aji Rakja Gapura Sagara
- Wilayahnya meliputi propinsi banten sekarang ditambah Agrabintapura (Gunung Padang Cianjur) dan Apuynusa (Krakatau).

2-7. ?

8. Dewawarman VIII (348 - 363 M)
- Bergelar Prabu Darmawirya Dewawarman

Sejarah Cirebon

Image
KISAH asal-usul Cirebon dapat ditemukan dalam historiografi tradisional yang ditulis dalam bentuk manuskrip (naskah) yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19. Naskah-naskah tersebut dapat dijadikan pegangan sementara sehingga sumber primer ditemukan. Diantara naskah-naskah yang memuat sejarah awal Cirebon adalah Carita Purwaka Caruban Nagari, Babad Cirebon, Sajarah Kasultanan Cirebon, Babad Walangsungsang, dan lain-lain. Yang paling menarik adalah naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, ditulis pada tahun 1720 oleh Pangeran Aria Cirebon, Putera Sultan Kasepuhan yang pernah diangkat sebagai perantara para Bupati Priangan dengan VOC antara tahun 1706-1723. 

Dalam naskah itu pula disebutkan bahwa asal mula kata “Cirebon” adalah “sarumban”, lalu mengalami perubahan pengucapan menjadi “Caruban”. Kata ini mengalami proses perubahan lagi menjadi “Carbon”, berubah menjadi kata “Cerbon”, dan akhirnya menjadi kata “Cirebon”. Menurut sumber ini, para wali menyebut Carbon sebagai “Pusat Jaga…